oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Daniela Kovářová a kolektiv: Odměna advokáta. Advokátní tarif a související otázky Komentář

autor: Mgr. Leona Hartman, LL.M.
publikováno: 06.04.2016

Woltters Kluwer, Praha 2016, 280 stran, 650 Kč.

Zkraje roku 2016 autorský kolektiv pod vedením někdejší ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kovářové u nakladatelství Wolters Kluwer, a. s., a nakladatelství Havlíček Brain Team vydal publikaci s názvem Odměna advokáta. Dle mého názoru tak díky své aktuální materii zpracované podle stavu ke dni 1. 1. 2016 velmi zdařilým způsobem zaceluje dlouhodobou mezeru na trhu právní literatury. Komplexním pojetím problematiky odměňování nejen advokáta, ale rovněž insolvenčního správce nebo rozhodce, má publikace velký potenciál přispět k podpoře právní jistoty odborné právnické veřejnosti, které je primárně určena. Neboť i samotná publikace ve své druhé části uvádí, jak velké množství advokátů se v nejistotě každoročně obrací na legislativní odbor ČAK se žádostí o výklad účtování odměny. Publikace však může sloužit jako souhrnný zdroj informací také pro laiky či širší veřejnost.

Publikace není pojata pouze jako klasický komentář, ale jako široká analýza právní úpravy obsahující rešerši dosavadní judikatury a praktické případy. Autoři publikaci rozčlenili do čtyř knih.

První kniha, tzv. obecná část, stručně popisuje povahu činnosti a úkoly advokáta spolu s historickým exkursem do vývoje odměňování advokátů v českých zemích, a zabývá se postavením advokáta jako ekonomického subjektu. Druhá kniha, označená jako zvláštní část, začíná podrobnou kapitolou pojednávající o odměně advokáta za zastupování v soudním řízení, tedy těžišti advokátní praxe. Proto je jí věnována značná pozornost, a kromě mezinárodního srovnání s právními řády zemí střední Evropy zahrnuje také vybranou judikaturu Ústavního soudu nebo přehled nejčastějších kárných provinění, kterých se advokáti dopouští. Prostřednictvím odborníků na vybraná témata se zvláštní část dále věnuje problematice odměňování nejen advokátů vykonávajících další odborné činnosti, ať už se jedná o výkon funkce rozhodce, mediátora nebo insolvenčního správce. Zvláštní kapitola shrnuje často opomíjenou otázku týkající se odměny advokáta v režimu veřejných zakázek. Samotný komentář k vyhlášce č. 177/1996 Sb., o advokátním tarifu, je obsahem třetí knihy, která je zároveň nejrozsáhleji zpracovanou částí publikace. Komentované znění advokátního tarifu je pro snadnější orientaci opět prokládáno četnými dopodrobna zpracovanými vzorovými dokumenty a vybranými rozhodnutími tuzemských soudů nebo kárného senátu ČAK. Nespornou výhodou komentářového výkladu publikace je tak právě především její orientace na praktickou stránku problematiky, kdy autoři nezabředávají do přílišného teoretizování, což vzhledem k ekonomické povaze problematiky považuji za žádoucí. Poslední čtvrtá kniha je tvořena šikovným věcným rejstříkem a přehledy citovaných pramenů.

Lze mít za to, že široké pojetí publikace, které prakticky vyčerpává obsah materie, stejně jako samotná důkladná úroveň zpracování s čtivě napsaným odborným komentářem, umožňuje publikaci stát se jednou z nejvýznamnějších výkladových pomůcek v oblasti odměňování advokátní činnosti. Autoři k textu vyhlášky o advokátním tarifu přistupují kriticky a skrze úvahy de lege ferenda se snaží upozornit na problémy, které se sebou předmětná úprava v praxi přináší. Rovněž oceňuji přehlednou grafickou úpravu s neobvyklým množstvím vzorových tabulek a grafů. Od okamžiku, kdy jsem publikaci dostala do rukou, s ní v rámci naší advokátní kanceláře úspěšně pracuji, když při své insolvenční a mediační činnosti hojně využívám také zvláštní část. Domnívám se, že například pasáž věnovaná odměňování insolvenčního správce je zpracována velmi srozumitelně, a je proto snadno přístupná i těm, kteří ve funkci insolvenčního správce nepůsobí. Proto tuto publikaci mohu všem čtenářům, a to především advokátům, doporučit k zařazení do své právnické knihovny.

Autorka recenze je advokátka, insolvenční správkyně a zapsaná mediátorka.