oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dana Ondrejová: Průvodce uzavíráním smluv

publikováno: 29.03.2018

Wolters Kluwer ČR, Praha 2017, 2. vydání, 480 stran, 520 Kč.

Prosadit se na trhu odborné literatury je stále obtížnějším úkolem. Jelikož je právní řád více a více komplikovaný a nepřehledný a orientace v něm je pro laickou i odbornou veřejnost obtížná, bylo by možné očekávat spíše opačnou tendenci, tedy růst potřeby existence kvalitních odborných textů objasňujících jednotlivé oblasti právní úpravy. Podstata uvedeného rozporu může spočívat v otázce, jak má být odborná publikace zaměřena.

Složitost právního systému totiž vede k dichotomii v potřebě tvorby ryze vědeckých a úzce specializovaných teoretických pojednání na dílčí témata na straně jedné a komplexně pojatých pojednání širokého tematického celku s obecnými výklady základních institutů bez hlubší teoretické reflexe na straně druhé.

Skloubit obě protichůdné tendence do jediné publikace, která by nadto byla zaměřena jak na profesionální právníky, tak i na čtenáře z řad neprofesionálů, je velmi obtížné a podaří se to jen u hrstky odborných publikací. Lze s potěšením konstatovat, že Průvodce uzavíráním smluv autorky Dany Ondrejové takovou publikací je.

Kniha zaujme již způsobem svého zpracování, který je přehledný, srozumitelný, přívětivý a snadno čtivý, a to mimo jiné i z důvodů formálního a grafického oddělení teoretičtěji pojatých výkladů od výkladů zaměřených ryze prakticky. Za významnější aspekt ovlivňující úspěch publikace ovšem považuji její odborné zaměření a metodiku, s jakou autorka přistoupila ke zpracování velmi širokého a komplexního tématu uzavírání smluv. Publikace přehledným a citlivým způsobem propojuje obecné výklady zkoumané problematiky přinášející všechny základní a podstatné informace nutné k zorientování se ve zkoumaném tématu s podrobnějšími a hlubšími pojednáními o dílčích institutech procesu uzavírání smluv. Vše je současně výkladově propojeno jak v rovině teoretické (reflektující právní úpravu primárně obsaženou v občanském zákoníku), tak i, jak to ostatně odpovídá zaměření ediční řady „Právo prakticky“, v rovině praktických aplikací a souvisejících závěrů případové praxe i judikatury.

Výrazným přínosem posuzované knihy je také její komplexnost. Téma uzavírání smluv je samo o sobě značně široké. Autorka se ovšem neomezila pouze na problematiku procesu uzavírání smlouvy dle občanského zákoníku, ale pojala zaměření publikace komplexněji, když se orientuje na všechny otázky, s jejichž řešením při tvorbě textace smluvních ujednání může být uživatel publikace (právník i neprávník) konfrontován. Doc. Ondrejová neomezuje svoji pozornost pouze na klasické instituty procesu uzavírání smluv (nabídka, akceptace, obchodní podmínky, doložky ve smlouvách), ale snaží se čtenáře upozornit i na související otázky spojené především s obsahem smlouvy samotné. Výklad je proto orientován i na problematiku univerzálních náležitostí smluv (označení a identifikace smluvních stran, definice pojmů ve smlouvě, specifikace předmětu smlouvy apod.), ale též na problematiku obvyklých smluvních ujednání se zřetelem na klady a zápory jejich možných koncepcí a smluvních úprav (cenová ujednání, úprava doby, času a místa plnění apod.). V knize neabsentují ani podrobné výklady o způsobech zajištění a utvrzení dluhů a úpravy úroků z prodlení. Je tedy zřejmé, že cíl autorky, tedy pojednat zkoumané široce pojaté téma v maximální možné míře komplexnosti, byl zcela naplněn, neboť čtenář a uživatel publikace může po jejím prostudování získat skutečně ucelený přehled o všech otázkách spojených s problematikou uzavírání smluv, a to včetně upozornění na možná úskalí doplněná i o doporučení způsobu jejich řešení.

Publikace „Průvodce uzavíráním smluv“ je vydávána ve 2., doplněném a rozšířeném vydání. Již vydání první se stalo velmi úspěšnou publikací. Domnívám se, že nejinak tomu bude i v případě vydání druhého, které je doplněno o podrobnější výklady zejména u problematiky zastoupení podnikatele při právním jednání (statutárním orgánem, prokuristou, zástupcem na základě plné moci), dále splatnosti ceny ve vztazích mezi podnikateli, zadržovacího práva, uznání dluhu a smluvní pokuty. Současně autorka, s ohledem na delší časový odstup od nabytí účinnosti rekodifikačních předpisů, zapracovala do knihy další poznámkový aparát odkazující na stále se rozšiřující odbornou literaturu, ale zejména i na aktuální judikaturu, která má již vazbu na novou právní úpravu a je vodítkem pro její interpretaci a aplikaci. Kniha proto obsahuje řadu nových úvah a doplnění.

Domnívám se, že kniha Průvodce uzavíráním smluv si také ve svém druhém vydání najde široký okruh čtenářů a uživatelů, kteří se díky ní lépe zorientují v nelehkém předivu složitých a někdy obtížně na sebe navazujících právních předpisů a jejich dílčích ustanovení. Kniha může být bezesporu nápomocna všem při vyjasnění možných pochybností o vhodném postupu v procesu uzavírání smlouvy, ale i při potřebě určení optimální textace smluvního ujednání. A pokud by čtenář i přesto nenašel v knize odpověď na svoji specifickou otázku, bude mu publikace podkladem pro nezbytný komplexní pohled na řešený problém, ale také inspirací pro nalezení vhodné metodologie při interpretaci a následné aplikaci zákonného textu.

 

JUDr. TOMÁŠ HORÁČEK, Ph.D., vedoucí Mezioborového centra rozvoje právních dovedností a odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK v Praze