oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Bělohlávek J. Alexander, Mates Pavel a kol. - Doručování v tuzemském a zahraničním styku

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 22.08.2017

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Praha, 2017, 678 s., 672 Kč.

Prvně postupně jmenování jsou jednotlivě především mj. známí jako často volený rozhodce, vyhledávaný advokát a aktivně působící člen Grantové agentury ČR. Všichni tři jsou přitom vysokoškolští učitelé. Zárukou kvality recenzované publikace jsou však i její renomovaní recenzenti prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. a JUDr. Josef Holejšovský.

Práce se člení na část pojednávající o doručování v tuzemském styku a kapitoly věnované doručování v přeshraničním styku.

V tuzemsku jsou jednotlivé kapitoly zaměřeny na datové schránky, elektronické doručování a podání, civilní řízení, doručování v trestním řízení, doručování písemností při výkonu veřejné správy, doručování písemností ve správním soudnictví vč. případů, ve kterých bude doručování zřejmě provázeno obtížemi a doručování a podání podle daňového řádu. Lze ocenit, že autoři neopomenuli ani doručování v rozhodčím řízení s aktuálními úvahami o tom, zda rozhodčí soudy mohou doručování upravit specificky.

Doručování v přeshraničním styku (kromě obecných otázek) se v pojednání člení
na doručování do zahraničí ve věcech občanských a obchodních, doručování do zahraničí v trestním řízení a ve správním řízení. Následně je pozornost autorů orientována na doručování a podání ze zahraničí v řízeních vedených v České republice.

Řečeno slovy autorů, obecně vzniká účastníkům řízení i jiným subjektům povinnost podřídit se opatření orgánu veřejné moci a splnit uloženou povinnost výhradně v případě, že došlo k řádnému doručení písemnosti, jejímž prostřednictvím byli o takové povinnosti vyrozuměni. Nikdo tedy nemá povinnost dostavit se k soudu či správnímu orgánu, předložit vyjádření, důkazní prostředek atd., jestliže k tomu nebyl řádně vyzván. Nahlíženo z druhé strany, jen řádným podáním může účastník či jiná osoba realizovat svoje subjektivní práva.

Dále autoři mj. uvádějí, že všechny procesní předpisy, ať již obecné či zvláštní, rozlišují doručování a podání, aniž by některý z těchto předpisů obsahoval jejich legální definici.

V zásadě lze ovšem říci, že doručováním se rozumí úkon, jehož účelem je zajistit,
aby se písemnost příslušného orgánu veřejné moci dostala do dispozice jejího adresáta. Podáním lze přitom rozumět podnět vůči těmto orgánům, jímž se sleduje vyvolání jejich aktivity.

Řádné doručování i řádná podání mají přitom svůj určený procesní postup. Jde o to,
aby se příslušný dokument řádně dostal do dispozice jeho adresáta. Jinak by mohlo dojít k ohrožení přísl. práv.

Co se týká obsahu, kladně lze hodnotit i skutečnost, že kniha též obsahuje:

- Přehled států

- Úmluvy o doručování

- Nařízení o doručování

- Zvláštní režimy ve vztahu k jednotlivým členským státům

- Zvláštní režimy ve vztahu k jednotlivým smluvním státům EÚVP – Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních (1959)

- Zvláštní režimy ve vztahu k DDP k EÚVP – Druhému dodatkovému protokolu o vzájemné pomoci ve věcech trestních (2001).

Dílo je vybaveno i věcným rejstříkem, rejstříkem citovaných předpisů a normativních aktů, rejstříkem odkazů na rozhodnutí vydaná v soudních řízeních, případně v řízeních u nadnárodních fór a rejstříkem odkazů na státy, regiony a kontinenty.

Účelem dané publikace je poskytnout čtenářům orientaci a mnohdy i návod a pomůcku v dané problematice. To se podle našeho názoru autorům daří. Dílo bude zejména v praktické sféře jistě velmi uvítáno a lze předpokládat jeho opakovaná vydání. Výběr tématu i autorů je velmi zdařilý. To lze plně říci i o obsahu. Zejména lze vítat i zpracování problematiky ve vztahu k jednotlivým státům a široce uvedenou dosavadní judikaturu a uvedené předpoklady jejího vývoje.

Autor působí na fakultě právních a správních studií, Vysoká škola finanční a správní Praha.

Knihu si můžete zakoupit a bližší informace získáte ZDE.