oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

B. Vítová: „Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva“

autor: Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.
publikováno: 30.06.2014

Wolters Kluwer, 2014, brož., 264 stran, 515 Kč

Předkládaná monografie přehledným způsobem podává v komplexním zpracování nekalých ujednání ve spotřebitelských smlouvách. Autorka navazuje na svou předchozí publikační činnost v této oblasti, což se projevuje zejména v bohaté fakticitě a tematickými návaznostmi, jakož i odkazy na judikaturu, publikované názory apod. Autorka zvládla pojednat jak problematiku hmotněprávní, tak procesní, ba co víc, jde i do takových oblastí, jako jsou ústavněprávní základy ochrany spotřebitele, což je zejména v souvislosti s tím, že jde o materii silně ovlivněnou právem EU, mnohdy nelehké. Nadto postihla i návaznost na některé prameny mezinárodního práva. Svědčí to nejen o odborné zdatnosti, nýbrž i o pedagogické a autorské erudici autorky.

Publikace je velmi logicky koncipována, a ačkoliv je rozsah velmi přiměřený, je přesto obsažná a přitom neztrácí přehlednost. Tato přehlednost je zachována i z pohledu osob, které by se prostřednictvím daného díla měly s materií ochrany spotřebitele, resp. nekalých ujednání ve spotřebitelských smlouvách, teprve seznámit. Současně jde ovšem zcela jistě o text, který má vysoký vědecký charakter a jde z mého pohledu jak o vědeckou monografii, tak o dílo, které může splňovat kritéria edukativního materiálu, jakož i publikace použitelné pro širokou praxi. Recenzent se dokonce domnívá, že s takto univerzálně pojatou koncepcí se nelze na našem trhu odborné literatury setkat často. Ohledně problematiky nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách sice u nás existuje poměrně hodně publikovaných materiálů a dokonce jde v posledních letech o jakousi stálici, pokud jde o témata pojednávaná v publikovaných textech, takto komplexně zaměřená publikace u nás k dispozici není (samozřejmě s výjimkou předchozí publikační činnosti autorky).

Ačkoliv se autorka věnuje jak čistě soukromoprávním otázkám, tak materii veřejnoprávní, neboť ochrana spotřebitele má zcela jistě svůj veřejnoprávní rozměr, mám do jisté míry určitou pochybnost, že se autorce podařilo dostatečně jasně podchytit rozdíly v definičním vymezení spotřebitele z pohledu soukromoprávního (zejména z pohledu občanského zákoníku) a z pohledu veřejnoprávního (zákon na ochranu spotřebitele a další prameny práva). Autorka si je tohoto rozdílu zcela jistě vědoma, domnívám se však, že ho ne zcela dostatečně zdůraznila a jasně vyjádřila, a to zejména z onoho pohledu veřejnoprávního. I ten má však svůj praktický dopad při řešení čistě soukromoprávních situací. Recenzent nepochybuje o tom, že autorka tento rozdíl sama chápe, mohl však být poněkud zřetelněji vyjádřen. Autorka samozřejmě postihuje rozdílnost ochrany poskytované spotřebiteli, možná však mohla rozlišit i ono definiční vymezení, které se z pohledu soukromého a veřejného práva liší a bezprostředně to vede i k poněkud jiné úrovni ochrany. Recenzent se ovšem nedomnívá, že tento nedostatek, který může být rovněž jen jeho subjektivním názorem, jakkoliv snižuje hodnotu díla.

Publikace je přehledně členěna, jde o zpracování velmi srozumitelné a jasné, pokud jde o formální zpracování, je většina kapitol a částí velmi kompaktních a jednotně zpracovaných. Zvlášť je třeba ocenit přehlednost prvních dvou kapitol, které ocení zejména méně informovaná právní teorie a praxe. Jde o pojetí a zpracování velmi přehledné, srozumitelné a jasné a také jazyk publikace je na velmi dobré odborné i stylistické úrovni. Literatura a prameny jsou citovány v potřebném rozsahu a umožňují případně hlubší studium literatury tam, kde to bude potřebné.

S ohledem na výše formulované dílčí závěry tak výsledné hodnocení musí vyznít pozitivně. Publikace svým způsobem zpracování přesahuje dle názoru recenzenta vynikající standard.

Můžete koupit Z D E .

 

 

JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. působí na katedře občanského práva a pracovního práva Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2007 byla členkou rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku.