oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Anne-Karin Grill: Civil Procedure - A Q&A Guide to Litigation in Austria

autor: Mgr. Matěj Dobeš
publikováno: 28.07.2014

LexisNexis, Wien 2013, 140 stran, € 48.00

Recenzovaná kniha si klade za cíl vysvětlit hlavní rysy civilního procesu v Rakousku, pojednat o všech jeho fázích a poskytnout rozsáhlý glosář souvisejících právních pojmů. Autorkou je Mag. Anne-Karin Grill, M.A., která působí jako advokátka ve Vídni a specializuje se na soudní i mimosoudní řešení sporů; vyučuje volitelný předmět Mediace na Právnické fakultě Vídeňské univerzity. 

Publikace je anglicky psanou příručkou (guide), která má cizinci vysvětlit základy litigace v Rakousku. De facto se tedy jedná o zdroj informací o rakouském civilním procesu pro angličtináře. Autorka zvolila formu otázek a odpovědí (Q&A, čili questions and answers), kterou vnímám jako zábavnou a čtenářsky velmi přívětivou. Celkem kniha obsahuje 54 kapitol (otázek), ve kterých se čtenář postupně seznámí s prameny civilního procesu v Rakousku, soustavou soudů a systémem opravných prostředků, s problematikou nákladů řízení, lhůt a doručování, s průběhem řízení před soudem prvního stupně a dokazováním, jakož i s rozhodnutím a jeho následným výkonem. Na konci publikace je umístěn dvojjazyčný vokabulář souvisejících právních pojmů (anglicko-německý a německo-anglický), který tvoří necelých 200 položek.

Jednotlivé kapitoly mají různý rozsah, vždy však nabízejí velmi solidní vysvětlení základních bodů. Lze upozornit na určitou absenci hloubky probírané materie, ta však vyplývá z povahy předkládané publikace, jakož i z jejího rozsahu a autorského záměru. Vyjádřil bych se asi tak, že kniha je výborným prvním krokem na cestě k poznání rakouského civilního procesu pro nezasvěcené. Kladně hodnotím, že autorka v úvodu představuje jednotlivé dotčené právní předpisy, aby mohla následně pravidelně odkazovat na jejich konkrétní ustanovení: i to otevírá iniciativnímu čtenáři dveře k dalšímu samostudiu. V závěru práce nás zase autorka nasměruje k dalším třem anglicky psaným knihám, což nelze než uvítat. Skutečnost, že se na jiných místech publikace s citacemi odborné literatury nesetkáme vůbec, podtrhuje celkový dojem, že se nám do rukou dostala, spíše než cokoli jiného, učební pomůcka (budiž rozuměno v dobrém slova smyslu).

Některé kapitoly jdou nad rámec obecného výkladu a nabízejí čtenáři i další zajímavé poznatky. Tak například v kapitole 6 autorka konstatuje, že soudní poplatek za řízení před soudem prvního stupně ve sporech o vyšší peněžité částky činí 1,2%, což je dle jejího názoru v mezinárodním srovnání poměrně vysoká sazba (u nás činí soudní poplatek za obdobných okolností 4% z požadovaného peněžitého plnění); kapitola 11 zase nabízí statistické údaje o délce trvání řízení (50% sporů rozhodnou okresní soudy nejdéle do šesti měsíců, krajské soudy zase do šesti měsíců rozhodnou pouze 22% sporů), což autorka komentuje tak, že soudci v Rakousku dělají příliš mnoho věcí, které by v jiných zemích spadaly do kompetence jiných zaměstnanců soudu.

Velmi inspirativní je i kapitola 53 věnovaná upomínacímu řízení (Mahnverfahren), které je v Rakousku obligatorní při vymáhání peněžitých nároků nepřevyšujících částku € 75 000. Návrh se podává na standardizovaném formuláři, ale v některých případech jej lze učinit i ústně do protokolu. Žalovaný má k podání odporu lhůtu čtyř týdnů s tím, že postačí i neodůvodněný odpor (leerer Einspruch). Při pokusu o dosažení vydání platebního rozkazu podvodně podáním nepravdivých nebo neúplných informací uloží soud žalobci pokutu v minimální výši € 100; žalobce může být navíc trestně stíhán za procesní podvod (Prozessbetrug) nebo za pokus o jeho spáchání.

V souvislosti s jeho chystanou rekodifikací vede se diskuse o tom, jakým směrem by se měl český civilní proces ubírat. Vedoucí úlohu přitom hraje inspirace zahraničními právními úpravami, přičemž zrovna právní úprava rakouská by mohla mít svůj podstatný vliv (dokonce již zazněla i velmi konkrétní myšlenka o možné aplikaci tzv. Kleinova sociálního modelu civilního procesu, který byl v tehdejším Rakousku-Uhersku zaveden na konci 19. století). Česko i Rakousko jsou sousedními státy, které spojují určité geografické rysy, ale i historická a právní tradice; oba procesy jsou tudíž relativně sourodé a vzájemně kompatibilní. V knize se mimo jiné dočteme, že v Rakousku, obdobně jako i u nás, rozhodují okresní soudy (Bezirksgericht), krajské soudy (Landesgericht), vrchní soudy (Oberlandesgericht) a Nejvyšší soud (Obester Gerichtshof) s tím, že i pravidla pro určení věcné a místní příslušnosti zhruba odpovídají těm, které známe.

Ať už tedy jako zdroj inspirace pro chystanou rekodifikaci českého civilního procesu nebo jako studijní materiál k poznání základů litigace v Rakousku, případně i jako praktickou příručku pro využití v advokátní praxi, doporučuji tuto krátkou publikaci z dílny Anne-Karin Grill. Čas, který jsem věnoval její četbě, považuji za dobře investovaný a její výtisk zařazuji do své právnické knihovny pro budoucí použití jako součást určité znalostní základny.

Můžete koupit Z d e .