oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

Tribunál EU potvrdil odepření přístupu Parlamentem k dokumentům týkajícím se příspěvků a výdajů europoslanců

publikováno: 25.09.2018

Parlament měl důvodně za to, že předmětné dokumenty obsahují osobní údaje a žadatelé neprokázali nezbytnost jejich předání. V roce 2015 požádalo několik novinářů a novinářských sdružení Parlament o přístup k dokumentům týkajícím se denních příspěvků, příspěvků na cestovní výdaje a příspěvků na parlamentní asistenci europoslanců. Parlament všechny tyto žádosti, jakož i následné potvrzující žádosti zamítl. Dotyčné osoby se u Tribunálu Evropské unie domáhaly zrušení rozhodnutí Parlamentu.

Další nález ÚS k otázce posouzení přípustnosti dovolání ohledně náhrady za průtahy v soudním řízení

publikováno: 25.09.2018

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelky na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem zaručené v čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Právní věty NS

publikováno: 24.09.2018

exkluzivně Právní věty rozhodnutí schválené trestním kolegiem Nejvyššího soudu na zasedání 19. září 2018.

SD EU o důsledcích Brexitu na výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného tímto členským státem

publikováno: 22.09.2018

Při neexistenci závažných a prokazatelných důvodů se domnívat, že osobě, na niž byl vydán tento evropský zatýkací rozkaz, bude po vystoupení vystavujícího členského státu z Unie hrozit, že bude zbavena práv, jichž požívá na základě Listiny a rámcového rozhodnutí, musí být uvedený zatýkací rozkaz vykonán, dokud bude tento členský stát členem Unie.

ÚS o výjimkách ze zákazu jiné výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů

publikováno: 19.09.2018

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) vyhovělo návrhu Nejvyššího správního soudu a zrušilo k 1. červenci 2019 § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

Odškodnění za pracovní úraz a příčinná souvislost v případě pooperačních komplikací

publikováno: 18.09.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu a spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a také právo na uspokojivé pracovní podmínky podle čl. 28 Listiny.

Soudní dvůr EU k nároku na doplňkovou ochranu pro osobu, která „se dopustila vážného zločinu“

publikováno: 14.09.2018

Osobu nelze vyloučit z nároku na doplňkovou ochranu, pokud se považuje za osobu, která „se [dopustila] vážného zločinu“, pouze na základě trestu, který lze uložit podle práva dotyčného členského státu Příslušný vnitrostátní orgán nebo soud, který rozhoduje o žádosti o doplňkovou ochranu, musí posoudit závažnost trestného činu na základě úplného přezkoumání všech okolností daného jednotlivého případu.

Tribunál EU potvrzuje omezující opatření vůči ruským bankám, ropným a plynárenským podnikům v souvislosti s krizí na Ukrajině

publikováno: 14.09.2018

Rada v reakci na činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině přijala ode dne 31. července 2014 omezující opatření vůči několika ruským bankám a podnikům specializujícím se v odvětví ropy a plynu. Těmito opatřeními byla uložena omezení, která se týkají určitých finančních operací a vývozu určitého zboží a citlivých technologií, dále byl určitým ruským subjektům zakázán přístup na kapitálové trhy a byl stanoven zákaz poskytovat služby nezbytné pro určité činnosti v odvětví ropy.