oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Z judikatury

ÚS k možnosti obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

publikováno: 25.05.2018

Čtvrtý senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Musil) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně a dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, neboť jimi byla porušena základní práva stěžovatele na soudní ochranu, na rovnost účastníků řízení a na spravedlivý proces.

Další nález ÚS k aktivní legitimaci osob poskytujících péči poškozeným při uplatnění nároku na náhradu jejích nákladů

publikováno: 25.05.2018

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatelů na soudní ochranu.

Zlepšení vyhledávání v databázi NALUS

publikováno: 25.05.2018

V databázi NALUS® (NÁLezy a USnesení Ústavního soudu) byly zavedeny nové funkce, které poslouží k dalšímu usnadnění práce s judikaturou Ústavního soudu České republiky.

ÚS vyhověl ústavní stížnosti EUROVIA CS, a. s.: žaloba stěžovatelky na ochranu před nezákonným zásahem ÚOHS nemohla být opožděná

publikováno: 23.05.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Ludvík David) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky EUROVIA CS, a. s. a zrušil rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2017 č. j. 7 As 155/2015-160, neboť jím bylo porušeno právo na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Výkon trestu odnětí svobody musí být státem organizován a prováděn tak, aby napomáhal nápravě pachatele, a tedy ochraně společnosti

publikováno: 23.05.2018

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti a zakázal pokračovat v porušování práva stěžovatele na spravedlivý proces Okresním soudem Brno-venkov.

Lhůta pro provedení periodického přezkumu trvání důvodů zabezpečovací detence by měla být důsledně dodržována

publikováno: 23.05.2018

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítl ústavní stížnost proti usnesením Okresního soudu v Opavě a Krajského soudu v Ostravě, neboť jimi nedošlo k porušení práva stěžovatele na osobní svobodu ani na spravedlivý proces.

Odpovědnost provozovatele vozidla za porušení povinností řidiče není podle zákona o silničním provozu protiústavní

publikováno: 22.05.2018

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) zamítlo návrh Krajského soudu v Ostravě na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 297/2011 Sb., a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 tohoto zákona, ve znění účinném do 30. června 2017.

Rodiče, kteří nemohli kvůli rozhodnutí správních orgánů pojmenovat syna dle svého přání, mají šanci na odškodnění

publikováno: 22.05.2018

I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatelů na spravedlivý proces.