Úplné znění stálého volebního řádu ČAK s vyznačením navrhovaných změn


publikováno: 25.09.2017

Čl. 6

Uveřejnění kandidátní listiny

Představenstvo uveřejní kandidátní listiny nejpozději šedesát dní dva měsíce přede dnem konání sněmu na webových stránkách Komory a ve Věstníku. 

Čl. 13

Vyhlášení výsledků volby a protokol o volbě

(1) Výsledky voleb vyhlásí na sněmu předseda volební komise bezprostředně po sečtení hlasů; předseda Komory uveřejní takto vyhlášené výsledky volby ve Věstníku.

(2) O průběhu a výsledku volby pořídí volební komise protokol o volbě, který musí být podepsán všemi jejími členy; odmítne-li některý z členů komise protokol o volbě podepsat, musí uvést i důvod, který ho k tomu vedl. Protokol o volbě spolu s hlasovacími lístky uloží Komora po dobu padesáti let. Protokol o volbě uloží Komora po dobu padesáti let; hlasovací lístky uloží Komora po dobu jednoho roku.