Úplné znění jednacího řádu sněmu ČAK s vyznačením navrhovaných změn


publikováno: 25.09.2017

Čl. 14

Hlasování

(1) Sněm rozhoduje o každém návrhu, včetně návrhů procedurálních, hlasováním, které řídí předsedající; předsedající je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování.

(2) Procedurální návrhy předkládá sněmu ke hlasování předsedající a návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání předseda nebo jiný člen návrhové komise, a to tak, že zopakuje přesné znění návrhu, o němž se bude hlasovat, pokud nebylo advokátům předáno jeho písemné vyhotovení.

(3) Hlasuje se veřejně, pokud se sněm bez rozpravy ne­usnese na hlasování tajném. K veřejnému hlasování lze použít hlasovací zařízení. Při hlasování hlasovacím zařízením hlasuje advokát tak, že stiskne tlačítko hlasovacího zařízení kdykoli v intervalu stanoveném pro hlasování a zvedne ruku.

(4) Každý advokát, který se hlasování zúčastní, má jeden hlas.

(5) Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh, a poté proti návrhu.

(6) Po ukončení hlasování vyhlásí předsedající jeho výsledky tak, že sdělí počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a počet advokátů, kteří se hlasování zdrželi; poté předsedající ohlásí, zda byl nebo nebyl návrh přijat.

(7) Je-li výsledek veřejného hlasování zcela zřejmý, není třeba zjišťovat přesný počet většinových hlasů; to neplatí, pokud se sněm k námitce navrhovatele bez rozpravy usnese, aby bylo při zjišťování a vyhlašování výsledku hlasování postupováno podle odstavce 6.