oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

Zakázat příslušníkům bezpečnostních sborů jinou výdělečnou činnost není možné „pouhým“ interním aktem

publikováno: 18.09.2018

Plénum Ústavního soudu vyhovělo návrhu Nejvyššího správního soudu a zrušilo k 1. červenci 2019 § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.

Nejvyšší soud: K právnímu režimu vypořádání SJM

publikováno: 05.09.2018

Soud při vypořádání společného jmění manželů vzniklého za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., zaniklého však až za účinnosti zák. č. 89/2012 Sb. postupuje při vypořádání podle zák. č. 89/2012 Sb. U dosud neuhrazených dluhů tvořících společné jmění manželů je namístě, aby soud v rozhodnutí promítl jejich výši v době, kdy k vypořádání dochází. Jestliže některý z manželů po rozvodu manželství hradil takový dluh ze svých výlučných prostředků, má právo na náhradu ve smyslu § 742 odst. 1 písm. c) zák. č. 89/2012 Sb. Tato skutečnost se promítne do výroku o povinnosti jednoho z manželů zaplatit určitou částku druhému manželovi na vyrovnání jejich vypořádacích podílů.Soud při vypořádání společného jmění manželů podle zák. č. 89/2012 Sb. může rozhodnout, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění nejsou stejné; může tedy přistoupit k tzv. disparitě vypořádacích podílů.

K otázce nesprávného posouzení doručení nesouhlasu s rozhodováním bez nařízení jednání v bagatelní věci (jízda načerno)

publikováno: 29.08.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2018 sp. zn. IV. ÚS 1001/18.

Ústavní soud: Ke zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku

publikováno: 15.08.2018

K porušení práva na soudní ochranu jednoho z rodičů podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod dojde také tím, že obecný soud při posuzování nejlepšího zájmu dítěte podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte nepřihlédne k právu dítěte zúčastnit se řízení v jeho věci, sdělit své stanovisko a být vyslyšeno v soudním řízení podle čl. 12 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte.

ESLP: Zjišťování transakcí na účtu advokáta je porušením čl. 8 Úmluvy

publikováno: 13.08.2018

Senát páté sekce Soudu dospěl jednomyslně k závěru, že opatření spočívající ve vyžádání přehledu všech uskutečněných transakcí na bankovním účtu stěžovatele, advokáta, existovalo-li toliko podezření, že obdržel odměnu za zastupování pocházející z výnosů trestné činnosti, aniž by byl zároveň sám podezřelý z trestného činu, a následném uchovávání těchto informací s údaji o jeho klientech a jejich zpřístupnění okruhu třetích osob oprávněných nahlížet do spisu nebylo doprovázeno dostatečnými procesními zárukami proti svévoli, a nebylo tudíž nezbytné v demokratické společnosti. Došlo tak k porušení práva stěžovatele na respektování soukromého života dle článku 8 Úmluvy.

Nejvyšší správní soud: Změna společného příjmení v době trvání manželství

publikováno: 01.08.2018

Za trvání manželství není změna společného příjmení pouze u jednoho z manželů možná bez souhlasu druhého manžela s tím, že změna společného příjmení bude vztažena i na jeho příjmení, neboť kladné rozhodnutí o povolení změny společného příjmení se automaticky vztahuje na oba manžele.

Střídavá péče a stanovení výživného - zohlednění vzdálenosti bydlišť rodičů

publikováno: 19.07.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2018 sp. zn. I. ÚS 2996/17.

Glosa: K rozsudku Nejvyššího soudu ve věci následků smlouvy uzavřené oběma manželi, jednal-li jeden z nich v duševní poruše

publikováno: 16.07.2018

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 2651/2017