oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

Nejvyšší správní soud: Nevypořádání se s vyjádřením osoby zúčastněné na soudním řízení správním jako vážná vada řízení

publikováno: 02.05.2018

Správní soud je povinen vypořádat se s vyjádřením osoby zúčastněné na řízení, které je pro řízení podstatné. Nezabýval-li se jím, může tato skutečnost vést ke zrušení jeho rozhodnutí pro vážnou vadu řízení.

Soudní dvůr EU: K výkladu pojmu manžel nebo manželka

publikováno: 27.04.2018

Podle generálního advokáta M. Watheleta zahrnuje pojem „manžel nebo manželka“ pro účely svobody pobytu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků i manžela nebo manželku stejného pohlaví. I když se členské státy mohou podle svého uvážení rozhodnout, zda povolí manželství pro osoby stejného pohlaví, nemohou bránit svobodě pobytu občana Unie tím, že jeho manželi nebo manželce stejného pohlaví, se státní příslušností země mimo Evropskou unii, odmítnou udělit právo trvalého pobytu na svém území.

Evropský soud pro lidská práva: K otázce uznání a ochraně sňatků osob stejného pohlaví

publikováno: 24.04.2018

Absence specifického právního rámce pro uznání a poskytnutí ochrany sňatkům uzavřeným osobami stejného pohlaví v zahraničí zakládá porušení práva těchto osob na respektování soukromého a rodinného života garantovaného čl. 8 Úmluvy.

Výběr nejzajímavější pracovně-právní judikatury za rok 2017 – III. díl

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 20.04.2018

Rok 2017 byl v oblasti soudně řešených otázek pracovního práva patrně ještě bohatší než jemu předcházející rok 2016. Soudy České republiky vydaly i v minulém roce celou řadu zajímavých a všeobecně pro interpretaci a aplikaci norem pracovního práva v praxi přínosných rozhodnutí.

Nejvyšší soud: K předpokladům rozhodování a procesním postupům soudu v řízení o stanovení hranic pozemků

publikováno: 18.04.2018

1. Odlišení řízení o stanovení hranic pozemku podle § 1028 o. z. a řízení o určení vlastnického práva podle § 80 o. s. ř., je-li hranice pozemků mezi účastníky řízení subjektivně sporná, spočívá ve vymezených rozhodných skutečnostech a žalobním návrhu. Řízení o stanovení hranic pozemku má konstitutivní povahu, řízení o určení vlastnického práva má povahu deklaratorní.
2. Změna žaloby v řízení o určení vlastnického práva postupem podle § 95 o. s. ř. na stanovení hranic pozemků je možná; jedná se o změnu žaloby ve vylíčení rozhodujících skutečností a současně v žalobním návrhu.
3. Objektivním předpokladem pro vyhovění žalobě podle § 1028 o. z. je nemožnost zjištění hranice mezi pozemky. Zjištění průběhu hranice mezi pozemky je důvodem zamítnutí žaloby podle § 1028 o. z.
4. Rozhodnutí o žalobě podle § 1028 o. z. má definitivní povahu.
5. Součástí rozhodnutí soudu o stanovení hranic pozemku podle 1028 o. z. je geometrický plán.

Výběr nejzajímavější pracovně-právní judikatury za rok 2017 – II. díl

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 16.04.2018

exkluzivně Rok 2017 byl v oblasti soudně řešených otázek pracovního práva patrně ještě bohatší než jemu předcházející rok 2016. Soudy České republiky vydaly i v minulém roce celou řadu zajímavých a všeobecně pro interpretaci a aplikaci norem pracovního práva v praxi přínosných rozhodnutí.

Nejvyšší správní soud: Stavení běhu lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení při podání žádosti o osvobození od soudních poplatků v řízení před správním soudem

publikováno: 12.04.2018

Jestliže účastník požádá pouze o osvobození od soudních poplatků, staví se podle § 35 odst. 9 věty třetí s. ř. s. běh lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení i v případě, že byla žádost o osvobození od soudních poplatků podána po podání návrhu na zahájení řízení.

Výběr nejzajímavější pracovně-právní judikatury za rok 2017
I. díl

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 11.04.2018

exkluzivně Rok 2017 byl v oblasti soudně řešených otázek pracovního práva patrně ještě bohatší než jemu předcházející rok 2016. Soudy České republiky vydaly i v minulém roce celou řadu zajímavých a všeobecně pro interpretaci a aplikaci norem pracovního práva v praxi přínosných rozhodnutí.