oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

Ústavní soud: K otázce zveřejnění obrazového záznamu (fotografie) z kamery zachycující osobu podezřelou z krádeže

publikováno: 29.12.2017

Účel „ochrany majetku“ je v případě kamerových systémů se záznamem naplněn právě možností instalovat kameru a ukládat snímané osobní údaje, které umožní identifikaci subjektu údajů a mohou být použity jako důkaz v příslušném řízení (občanskoprávním, přestupkovém, trestním); nemůže však zahrnovat postup stěžovatelky nahrazující činnost příslušných orgánů veřejné moci [k zákonem stanovenému postupu těchto orgánů a užití osobních údajů k odlišnému účelu v rámci jejich činnosti srov. § 3 odst. 6 písm. d) a § 5 odst. 1 písm. f) větu druhou zákona o ochraně osobních údajů].

Nejvyšší správní soud: K soudní ochraně při rozhodování o žalobě žadatele o zápis do seznamu advokátních koncipientů

publikováno: 27.12.2017

K rozhodování o žalobě proti postupu České advokátní komory, spočívajícímu v neprovedení zápisu žadatele o zápis do seznamu advokátních koncipientů, jsou příslušné soudy ve správním soudnictví.

Soudní dvůr EU: K povinnosti finančních institucí poskytnout dostatečné informace k úvěru v cizí měně

publikováno: 25.12.2017

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 20. 9. 2017 ve věci C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc a další v. Banca Românească SA

Evropský soud pro lidská práva: K odnětí dítěte narozeného z náhradní matky

publikováno: 21.12.2017

Odnětí dítěte narozeného prostřednictvím náhradní matky v zahraničí budoucím rodičům, kteří k dítěti nemají žádné biologické vazby, není v rozporu s Úmluvou.

K otázce nepřiznání aktivní legitimace jednotlivému věřiteli k podání odpůrčí žaloby

publikováno: 18.12.2017

exkluzivně Nález Ústavního soudu ze dne 7. 11. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15

Ústavní soud: K otázce formalistického přístupu obecných soudů při posuzování platnosti závazku podle určitosti projevu vůle

publikováno: 11.12.2017

Článek 1 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 3 odst. 4 Ústavy České republiky zaručují základní právo jednotlivce na to, aby veřejná moc respektovala autonomní projevy jeho osobnosti, včetně projevů volních, které mají odraz v jeho konkrétním jednání, pokud takové jednání není zákonem výslovně zakázáno. Porušení tohoto práva se orgán státní moci dopustí i tehdy, pokud formalistickým výkladem norem podústavního práva odepře autonomnímu projevu vůle smluvních stran důsledky, které smluvní strany takovým projevem zamýšlely ve své právní sféře vyvolat.

Dodavatel luxusních výrobků může zakázat distributorům, aby prodávali tyto výrobky přes internetovou platformu třetí strany, jako je Amazon

publikováno: 08.12.2017

Takový zákaz je přiměřený a v zásadě nepřekračuje meze toho, co je nezbytné k zajištění ochrany luxusní image těchto výrobků.

Rovné zacházení pro přiznání starobního důchodu osobám, které podstoupily změnu pohlaví

publikováno: 07.12.2017

Generální advokát Bobek považuje za protiprávní požadavek vnitrostátního práva, podle něhož osoba, která podstoupila změnu pohlaví, nesmí být v manželském svazku, aby jí vznikl nárok na státní starobní důchod. Tento požadavek je neslučitelný s unijní směrnicí o rovném zacházení pro muže a ženy.