oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Judikatura a stanoviska

Evropský soud pro lidská práva: Záznamy odposlechů telefonické komunikace mezi advokátem a klientem a jejich použití v trestním řízení proti třetím osobám

publikováno: 20.02.2018

Telefonická komunikace spadá pod pojmy „soukromý život“ a „korespondence“ ve smyslu čl. 8 Úmluvy, a tudíž její záznam představuje „zásah orgánu státní moci“ do výkonu práva zaručeného čl. 8 Úmluvy. Odposlechy konverzací mezi advokátem a klientem představují bezpochyby zásah do profesního tajemství, které je základem vztahu důvěry mezi advokátem a klientem.

Ústavní soud: K otázce stanovení odměny advokáta

publikováno: 16.02.2018

Za úkony učiněné do 31. 12. 2012 je třeba přiznat odměnu podle ust. § 9odst. 3 písm. a) advokátního tarifu, a nikoli podle odst. 1 citovaného ustanovení. Opačný postup představuje porušení práva dotčeného účastníka řízení na spravedlivý proces.

Nejvyšší soud: K naléhavému právnímu zájmu na určení, že věc je předmětem zaniklého a dosud nevypořádaného SJM

publikováno: 13.02.2018

1. Jestliže je v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitosti evidován jen jeden z bývalých manželů a druhý tvrdí, že věc je předmětem zaniklého, avšak dosud nevypořádaného společného jmění manželů, má naléhavý právní zájem na určení, že nemovitost je v zaniklém a doposud nevypořádaném společném jmění manželů. Pokud v průběhu řízení nastanou účinky zákonné domněnky vypořádání, bude třeba žalobu změnit na určení, že věc je v podílovém spoluvlastnictví účastníků.
2. Podkladem pro zápis poznámky spornosti je žaloba na určení, že věc je ve společném jmění manželů, nikoliv žaloba o vypořádání společného jmění manželů.

K otázce rozhodování soudu o nákladech řízení v rozporu s principem ochrany spotřebitele jako slabší strany

publikováno: 08.02.2018

exkluzivně Nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2017 sp. zn. I. ÚS 1844/17

Žadatel o azyl nemůže být podroben psychologickému testu kvůli určení jeho sexuální orientace

publikováno: 30.01.2018

Provedení takového testu totiž představuje nepřiměřený zásah do soukromého života žadatele.

K povinnosti soudu vypořádat se s uplatněnými námitkami (námitka rozporu vůle účastníka řízení s jejím projevem)

publikováno: 24.01.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 29. 8. 2017 sp. zn. III. ÚS 593/17

K respektu a ochraně autonomie vůle smluvních stran

publikováno: 09.01.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2017 sp. zn. I. ÚS 34/17

Nejvyšší soud: K trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy

publikováno: 02.01.2018

Při posuzování trestní odpovědnosti sportovců za zákroky v kontaktních sportech je třeba posoudit nepřiměřenost zákroku vzhledem k herní situaci (včetně použití nepřiměřené síly, kterou konkrétní zákrok nevyžadoval) a povahu předchozích zákroků hráče v obdobné herní situaci.