Stanislav Křeček: Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích


autor: JUDr. Ing. Jiří David, LL.M.
publikováno: 05.06.2014

Autor, zástupce veřejného ochránce práv a dlouholetý předseda Sdružení pro ochranu nájemníků, jak již ze samotné­ho názvu publikace vyplývá, seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími změnami v ob­lasti nájemního a družstevního bydlení, které přinesl nový občanský zákoník. Au­tor čtenáře upozorňuje, že tyto změny výrazně ovlivní jak postavení nájemců bytů, tak i postavení pronajímatelů. Au­tor se také zabývá a přibližuje čtenáři novou terminologii, kterou nová úprava vnáší do právních vztahů mezi pronají­matelem a nájemcem, např. vysvětluje čtenáři rozdíl mezi nájmem a pachtem.

Především ovšem kniha poskytuje uce­lené informace o bydlení v nájmu, kdy se autor speciálně věnuje procesu uza­vírání nájemní smlouvy a s tím spoje­ných formalit, jako je odevzdání bytu, problematice spojené s nájemným, při­čemž neopomíná zmínit veškeré podstat­né novinky, např. skutečnost, že prona­jmutí prostoru, který jinak není určen k bydlení, nemůže být na újmu nájem­ci, či fakt, že pronajímatel nesmí poža­dovat na nájemci placení jiných plateb, než je nájemné a zálohy na služby s po­ukazem na to, že by se jednalo o zaká­zané ujednání, i pokud by taková povin­nost byla obsažená v nájemní smlouvě. Opomenuta není ani problematika skon­čení a přechodu nájmu.

Celý jeden oddíl knihy je věnován by­dlení manželů. V této oblasti bylo záko­nodárcem přikročeno k zásadním změ­nám, na prvním místě z mnoha autor uvádí nové umístění ustanovení týkají­cích se bydlení manželů do části druhé občanského zákoníku, nazvané Rodinné právo. K takovému zařazení autor mimo jiné uvádí, že díky tomu chybí v ustano­veních týkajících se nájmu bytu jejich podstatná část, a to právě velmi časté nájemní bydlení manželů.

Část knihy, která je věnována druž­stevnímu bydlení, není zdaleka tak ob­sáhlá jako část věnující se nájemnímu bydlení, a to nejspíše z důvodu, jak autor ostatně sám uvádí, že v družstevním by­dlení nejsou v nové úpravě tak podstat­né změny, jako je tomu právě u nájmu bytů. Důležitým se jeví autorovi zejmé­na to, že jde o úpravu komplexní, kte­rá již není roztříštěna do několika práv­ních předpisů, jako tomu bylo dosud.

Dá se říci, že kniha je příručkou, kte­rá je určena široké veřejnosti a která sro­zumitelně provede čtenáře nájemním bydlením od začátku až k případnému ukončení nájmu. Nepochybně se stane velmi přínosnou publikací pro širokou skupinu čtenářů, jelikož nájemní bydle­ní a v menší míře i družstevní bydlení se týká či může týkat řady lidí.

Můžete koupit Z d e .

Autor je advokátem v Praze.