Evropský soud pro lidská práva ve věci Delta Pekárny proti České republice


publikováno: 03.10.2014

Téhož dne provedl Úřad místní šetření v obchodních prostorách stěžovatelky a později uložil stěžovatelce pokutu s tím, že stěžovatelka pracovníkům Úřadu neumožnila nahlédnout do řady dokumentů. Rozhodnutí o pokutě napadla stěžovatelka neúspěšně všemi dostupnými opravnými prostředky.

Soud ve Štrasburku nejtěsnějším poměrem čtyř hlasů proti třem konstatoval, že provedením šetření v prostorách stěžovatelky došlo k porušení článku 8 Úmluvy. Třebaže vzal v úvahu, že sporné šetření proběhlo v přítomnosti zástupců stěžovatelky, že pracovníci Úřadu neměli oprávnění dokumenty zabavit a odnesli si pouze jejich kopie a že tito pracovníci byli vázáni mlčenlivostí, dospěl k závěru, že procesní záruky dostatečně nezamezovaly možnému svévolnému postupu Úřadu. Především podotkl, že vnitrostátní právo Úřadu neukládalo vyžádat si předchozí souhlas soudu a že opodstatněnost a způsob provedení šetření nebylo možné účinně přezkoumat ani v rámci následné soudní kontroly, která by případně mohla vést k odškodnění za protiprávní zásah ze strany státu, a chyběla i právní úprava případného zničení získaných kopií dokumentů. Za těchto okolností podle Soudu nelze považovat provedené místní šetření za zásah, jenž by byl zcela přiměřený sledovanému legitimnímu cíli spočívajícímu v zájmu na hospodářském blahobytu země.

Další stěžovatelčiny námitky založené na právu neobviňovat sebe sama (článek 6), právu na účinný prostředek nápravy (článek 13), zákazu diskriminace (článek 14 Úmluvy) a právu pokojně užívat majetek (článek 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě) Soud odmítl nebo se jimi zvlášť nezabýval.

Stěžovatelce byla přiznána toliko náhrada nákladů řízení ve výši 5 000 eur.

Rozsudek dosud nenabyl právní moci. Pakliže se tak stane, bude jeho dopad na českou právní úpravu a praxi obvyklým postupem pečlivě analyzován tak, aby byla následným přijetím odpovídajících opatření vyloučena obdobná porušení Úmluvy v budoucnosti.

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce