Dnes je Evropský den advokátů


publikováno: 25.10.2018

Téma Evropského dne advokátů je každoročně vybíráno CCBE – Radou evropských advokátních komor a vždy se snaží reflektovat a reagovat na aktuální situaci v advokacii. Proto ani téma letošního ročníku Evropského dne advokátů není náhodné. V posledních letech přicházejí z různých koutů světa zprávy o vážných útocích na advokáty. Advokáti bývají stále častěji vystavováni hrozbám, sledování, různým formám obtěžování či dokonce útokům.

Advokacie a její zástupci stojí vždy v první linii při ochraně zájmů a přístupu ke spravedlnosti. Nemohli bychom hovořit o férovém přístupu ke spravedlnosti, pokud by občané nebyli zastupováni nezávislými advokáty, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti vyplývající z deontologických pravidel zajišťujících ochranu zájmů svých klientů a kteří splňují další přísná kritéria pro výkon advokacie. Právo a právní věda se v současné době stává stále složitější a advokáti jsou vnímáni jako profesionálové, kteří poskytují prostřednictvím kvalitních právních služeb právní jistotu a tím i důvěru ve spravedlnost. Proto musí mít i advokáti oporu ve společnosti, společnosti musí na advokátech záležet a společnost je musí bránit.

Rada Evropy v této souvislosti ve spolupráci se CCBE aktuálně zkoumá potřebnost právně závazné a vynutitelné Evropské úmluvy pro advokátní profesi, která by zaručila občanům přístup k nezávislým advokátům, jež by mohli svobodně hájit zájmy svých klientů bez ohledu na vnější vlivy. Úmluva by brala v potaz ostatní relevantní instrumenty upravující postavení advokátů, garantovala by základní práva jako přístup k advokátovi či stěžejní advokátní povinnost mlčenlivosti apod. a zahrnovala by i kontrolní mechanismus.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo doporučení týkající se přípravy této Úmluvy, ve kterém vyzývá Výbor ministrů Rady Evropy, aby na Úmluvě pro advokátní profesi zahájil práce a následně ji jako závaznou přijal.

Mgr. Lenka Vojířová, právnička odboru mezinárodních vztahů.