oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Pracovní pohotovost – problémy v zaměstnavatelské praxi

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 14.02.2018

exkluzivně Pracovní pohotovostí je doba, kdy zaměstnanec sice nepracuje, ale je mimo pracoviště připraven k výkonu práce pro svého zaměstnavatele. I když nepracuje, musí být jeho připravenost k práci odměněna. Nesprávné odměňování pracovní pohotovosti může vést k žalobě na plnění ze strany zaměstnance, kdy bude požadovat doplacení peněžitých částek, které mu měly být poskytnuty. Nesprávné posouzení odmítnutí výkonu práce zaměstnancem, jestliže zaměstnavatel nebyl oprávněn „pohotovostní“ práci nařídit vůbec nebo zaměstnanci náležel odpočinek, a neměl proto momentálně vykonávat práci, jako porušení pracovní kázně a z toho vyplývající rozvázání pracovního poměru, pak může vést k žalobě na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Těmto rizikům a postihu od orgánů inspekce práce může zaměstnavatel čelit, pokud nedodrží pravidla zákoníku práce upravující pracovní pohotovost.

Rozhodčí řízení: Vyloučení z projednávání

autor: JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, JUDr. Martin Maisner, Ph.D., FCIArb, Mgr. Radek Pokorný, JUDr. Petr Málek, JUDr. Ing. Martin Janoušek
publikováno: 13.02.2018

exkluzivně § 40i
(Vyloučení z projednávání)
Člen komise, u něhož vyšly najevo okolnosti uvedené v § 11, je povinen vyloučit se z projednávání věci. Nevyloučí-li se člen komise, rozhodne o návrhu strany na jeho vyloučení komise.

Interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovských konfliktů

autor: JUDr. Ing. Romana Rogalewiczová, Ph.D.
publikováno: 13.02.2018

Rodičovské konflikty, tedy spory mezi rodiči týkající se jejich společného dítěte, které vznikají buď v přímé v souvislosti s jejich rozchodem nebo rozvodem, nebo po něm následují, patří mezi nejobtížněji řešitelné. Nikoliv proto, že by podléhaly složité právní úpravě. Jejich komplikovanost je naopak často dána mnoha neprávními aspekty, které se v nich promítají a ovlivňují je. Řešení složitých rodičovských konfliktů tedy není efektivně možné pouze po stránce právní, ale je nanejvýš vhodné, aby při něm spolupracovaly i další profese, které rodině mohou nabídnout odbornou pomoc a poradenství. Ideálním řešením je tzv. interdisciplinární spolupráce, kterou popisuji v tomto příspěvku.

Franchising, reklama a nekalé obchodní praktiky

autor: Mgr. Michal Vítek
publikováno: 12.02.2018

exkluzivně Obchodní model zvaný franchising již není třeba v dnešní době přestavovat. Byť tento pojem není v české právní úpravě nijak definován, jistě se s ním čtenář již setkal.

Pracovní posudek

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 26.01.2018

exkluzivně Smyslem posudku o pracovní činnosti je informovat nového potenciálního zaměstnavatele o hodnocení zaměstnancovy práce u dosavadního zaměstnavatele, o kvalifikaci a schopnostech zaměstnance. Význam pracovního posudku v dnešní době zřejmě spíše klesá, zaměstnavatelé si prověřují schopnosti uchazeče o zaměstnání často sami nebo prostřednictvím personální agentury, a to i ve více kolových výběrových řízeních, jejichž součástí mohou být i různé zkoušky a testy. To však neznamená, že by ohledně pracovních posudků nevznikaly spory, a proto k problematice vydávání pracovního posudku existuje poměrně bohatá judikatura, která je stále doplňována (proto upozorníme i na dvě významná rozhodnutí Nejvyššího soudu z loňského roku 2017). Právní úprava pracovního posudku se zdá být na první pohled jasná, nicméně v praxi vznikají spory ohledně toho, co vše lze považovat za pracovní posudek a co již nikoliv, a pak samozřejmě dochází ke sporům ohledně obsahu pracovního posudku.

Záznam bodů v registru řidičů jako trest a z toho plynoucí souvislosti

autor: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
publikováno: 25.01.2018

exkluzivně Z recentní judikatury Nejvyššího správního soudu (zejm. rozsudek ze dne 30. 9. 2015, č. j. 6 As 114/2014-55, publ. pod č. 3339/2016 Sb. NSS) plyne, že záznam počtu bodů v registru řidičů podle § 123b odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), je trestem ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a čl. 7 odst. 1 věty druhé Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Body jsou přidělovány za jednotlivé spáchané přestupky či trestné činy na úseku bezpečnosti silničního provozu. Dosažení celkového počtu 12 bodů v registru řidičů má za následek povinnost odevzdat řidičský průkaz.

Definice majetku ve smyslu Evropské úmluvy o lidských právech

autor: Mgr. Jana Führerová
publikováno: 24.01.2018

exkluzivně Právo vlastnit majetek je jedním ze základních lidských práv a třetím nejvyužívanějším článkem v podávaných stížnostech, a i přesto bylo začleněno do Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „Úmluva“) až protokolem č. 1 v roce 1954, tedy o 4 roky později od podepsání samotné Úmluvy. Důvodem byly především neshody na znění článku a jeho ekonomická povaha.

Koupě nemovitosti: právní praxe v Itálii

autor: Avv. Pierluigi Nudo, LL.M.
publikováno: 12.01.2018

exkluzivně Koupě nemovitosti byla podle italské tradice vždy považována za bezpečnou investici a podstatným okamžikem v životě jednotlivce. Hospodářská recese zasáhla a stále zasahuje italskou ekonomiku s dopady skoro ve všech sektorech, včetně trhu s nemovitostmi: obtížnost získání úvěru u jakéhokoliv bankovního či obdobného institutu, spolu se zvýšenou daňovou povinností pro osoby, jež vlastní dvě či více nemovitostí, činí tento trh stagnujícím a v důsledku toho vlastníci prodávají své nemovitosti za ceny nižší než ty, které odpovídají jejich reálné hodnotě.