oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Neuspokojivé řešení smluvní odpovědnosti za škodu v o. z. (plaidoyer za předvídatelnost škody)

autor: prof. JUDr. Luboš Tichý
publikováno: 17.04.2018

Platný občanský zákoník oddělil smluvní odpovědnost a mimosmluvní deliktní odpovědnost za škodu dosud poplatné jednotné koncepci a upravené v § 420 a násl. obč. zák. z roku 1964 a § 374 a násl. obch. zák. Zároveň stanovil rozdílným způsobem jejich předpoklady a v tomto ohledu se podstatným způsobem odchýlil od dosavadní úpravy. V tomto článku se zaměřím na řešení smluvní odpovědnosti za škodu v o. z. a představím institut předvídatelnosti, jenž ani v literatuře, ani v české soudní praxi nebyl dosud analyzován. Pokusím se jej dát do kontextu platné právní úpravy odpovědnosti za smluvní škodu a navrhnout řešení existující neuspokojivé situace.

Posuzování vlivů na životní prostředí

publikováno: 17.04.2018

Ochrana osobnosti a stanovení přiměřeného zadostiučinění

autor: Mgr. Jana Führerová
publikováno: 16.04.2018

exkluzivně Ochranou osobnosti se rozumí ochrana přirozených práv člověka, která patří mezi základní lidská práva, zakotvená Listinou základních práv a svobod. Jde o absolutní práva, jejichž obecná úprava je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.) a zvláštní úprava je obsažena v předpisech práva duševního vlastnictví.

Rizika ve veřejné linkové dopravě a vliv jejich rozdělení na právní režim smlouvy s dopravcem

autor: Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M.
publikováno: 12.04.2018

exkluzivně Předmětem článku je analýza rizik nesených objednatelem a autobusovým dopravcem a vlivu jejich rozdělení na právní režim smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, tj. na určení, zda má být smlouva uzavřena dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Článek postupně představuje nejvýznamnější rizika spojená s provozováním veřejné linkové dopravy, charakterizuje základní typy smluv uzavíraných mezi objednateli a autobusovými dopravci s ohledem na způsob rozdělení těchto rizik, nastiňuje dva alternativní právní režimy uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a konečně s využitím dostupné rozhodovací praxe analyzuje vliv konkrétního rozdělení rizik ve smlouvě na její právní režim.

Aktuální praktické poznámky k aplikační praxi tzv. Metodiky NS ke stanovení náhrady nemajetkové újmy na zdraví z pohledu znalce a znalecké činnosti

autor: MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D.
publikováno: 09.04.2018

exkluzivně K překlenutí vakua způsobeného zrušením vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, k účinnosti Občanského zákoníku dne 1. 1. 2014, vytvořila skupina soudců Nejvyššího soudu ČR ve spolupráci se Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí tzv. Metodiku Nejvyššího soudu (dále jen „metodika“) k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, jejíž základní východiska byla publikována pod č. 63/2014 v civilní částí Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie

autor: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., prof. JUDr. Alena Winterová, CSc., JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M., JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
publikováno: 09.04.2018

Ministerstvo spravedlnosti před nedávnem zveřejnilo k odborné diskusi věcný záměr nového civilního řádu soudního, jejž sepsali autoři tohoto článku. Účelem tohoto příspěvku je upozornit především na ta místa věcného záměru, která se úzce dotýkají činnosti advokáta v civilním řízení soudním.

Příkazy k odposlechu a jejich formálně-materiální posouzení

autor: JUDr. Jakub Matocha
publikováno: 03.04.2018

V nedávné době byla odbornou veřejností vedena debata týkající se zákonnosti příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, k níž se mj. opakovaně vyjádřil i Petr Toman ve svých příspěvcích v Bulletinu advokacie. Naznačená debata byla iniciována rozhodnutím Vrchního soudu v Praze v mediálně známé kauze Rath, ve kterém soud označil příkazy k odposlechu za nezákonné, neboť trpěly vadami spočívajícími zejména v nedostatečnosti odůvodnění.

Volný odstřel advokátů a daňových poradců povolen?

autor: JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
publikováno: 03.04.2018

exkluzivně Tato otázka mi vytanula na mysli, když jsem si před pár týdny přečetl pozměňovací návrh poslance Jakuba Michálka, podle něhož by napříště bylo advokátům a daňovým poradcům uloženo stát se pomocnou stráží daňové správy při výběru daní. Museli by jí totiž udávat své klienty, pokud by se dozvěděli informace „nasvědčující tomu“, že ze strany klienta „nedošlo nebo nedojde“ ke splnění daňové povinnosti ve výši přesahující hodnotu 500 000 Kč.