oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Společná účast společníka a jeho zástupce na valné hromadě

autor: Mgr. Vladimír Janošek
publikováno: 13.11.2018

V judikatuře a doktríně není sporu o tom, že společník se nemusí účastnit valné hromady osobně, nýbrž může udělit plnou moc třetí osobě, aby ho na valné hromadě zastupovala. Názorová jednota však již nepanuje v tom, zda dává přímo zákon společníkovi právo účastnit se valné hromady společně se svým zástupcem. Domnívám se, že je třeba příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích vykládat tak, že společník toto právo má.

Restituční nároky stran z neplatných a zrušených závazků

autor: JUDr. Marie Rychtářová a Mgr. Hana Jandová
publikováno: 09.11.2018

exkluzivně V případě neplatného či zrušeného závazku se lze podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) nově úspěšně domáhat jednostranného vrácení plnění, aniž by bylo nabízeno protiplnění. Nové ustanovení o. z. týkající se plnění bez platného závazku již v sobě neobsahuje vzájemnou podmíněnost nároků smluvních stran. Naopak podmíněnost nároků v žalobním petitu může vést k tomu, že žaloba bude částečně zamítnuta.

Notifikační povinnost rozhodců o svých vazbách na strany řízení ve světle mezinárodních standardů

autor: prof. (mult) Dr. et Mgr. Ing. Alexander J. Bělohlávek
publikováno: 09.11.2018

Posuzování nestrannosti rozhodců je oblast, která souvisí se základními principy rozhodčího řízení, a tedy i se základními procesními právy stran. Není proto překvapivé, že této oblasti je věnována značná pozornost v mezinárodním prostředí, které zdůrazňuje rovněž sebereflexi rozhodců a zejména jejich povinnost, informovat strany a ostatní rozhodce o všech rozhodných skutečnostech, které mohou zavdávat o nestrannosti pochybnost.

Obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

autor: JUDr. Marie Rychtářová a Mgr. Hana Jandová
publikováno: 08.11.2018

exkluzivně Procesní úspěch účastníků řízení je závislý na splnění jejich povinnosti tvrzení a důkazní a z nich vyplývajících břemen. Obecně, avšak ne bezvýhradně, platí, že břemeno důkazní ohledně určitých skutečností leží na tom účastníkovi, který z jejich existence vyvozuje pro sebe příznivé důsledky. Speciální pravidla důkazního břemene jsou upravena v některých hmotněprávních předpisech. Jeho přesunem se zabývá i judikatura. V poslední době se jím zabýval i Ústavní soud, a to v medicínských sporech.

Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) – úplatek

autor: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
publikováno: 08.11.2018

V rámci této studie si kladu za cíl rozebrat podle mého názoru nejdůležitější aspekty úplatkářských trestných činů, a tím jednak přispět ke správné aplikaci současné trestněprávní úpravy úplatkářství, a jednak nabídnout určité možnosti pro budoucí úpravu, která by byla opravdu tím účinným nástrojem v boji proti korupci.

Ztráta důvěry jako důvod k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.11.2018

Mladším lidem zřejmě nepřijde jako výraz nějak zvláštní, vnímají ho jako každý jiný, necítí při jeho užití politických konotací, avšak starší ročníky pojem ztráta důvěry v názvu příspěvku možná zaskočí, když jim připomene proces společenské normalizace v ČSSR na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Ztráta důvěry je však pojmem aktuální rozhodovací praxe soudů, která s ním běžně pracuje při řešení pracovně-právních sporů, ale není zákonným termínem.

Několik poznámek k vydědění

autor: JUDr. Václav Bednář
publikováno: 06.11.2018

V následujícím článku bych rád poukázal na některé sporné otázky, které buď fakticky, nebo uměle vznikají při interpretaci ustanoveních o vydědění. Mou snahou je nastínit některá možná řešení a případně vyvrátit názory, které se sice v odborných textech objevují, avšak jejich věcný základ stojí mimo racionální výklad a popírá základní interpretační pravidla občanského zákoníku upravená v jeho § 2.

(Ne)novinky v dani z přidané hodnoty pro advokáty

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 01.11.2018

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, která byla publikována pod č. 170/2017 Sb., výrazným způsobem zasáhla do života advokátů, a to ve dvou směrech, které popíši a objasním v následujících řádcích.