oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Skutečně nemá „naprosto svobodná virtuální měna bitcoin“ místo v právním státě?

autor: Mgr. David Jochman
publikováno: 16.01.2019

Potěšilo mě, když jsem nalezl na stránkách Bulletinu advokacie č. 5/2018 článek s provokativním názvem „Má naprosto svobodná virtuální měna bitcoin místo v právním státě?“, jelikož právní teorie by měla reagovat na aktuální výzvy doby. Příslib názvu však zůstal nenaplněn. Jádrem následujícího článku je jeho druhá polovina zabývající se aktuální právní úpravou kryptoměn, zodpovězením otázky místa bitcoinu v právním státě a úvahami autora de lege ferenda.

Výkladové problémy spojené s charakterem služebního poměru a řízení o něm z pohledu zák. č. 82/1998 Sb.

autor: Mgr. Ivo Keisler
publikováno: 15.01.2019

Jakkoliv nesprávný úřední postup spočívající v nepřiměřené délce soudního řízení představuje pomyslnou vlajkovou loď aplikace § 13 a 31a zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti“), či tohoto předpisu jako takového, stále častěji se v praxi objevují případy nárokování náhrady újmy způsobené nesprávným úředním postupem v podobě nepřiměřené délky (či nedodržování zákonných lhůt) v rámci řízení správních.

Rozvody, rozchody a zánik partnerství - 4. vydání

autor: Marie Francová, Jana Dvořáková Závodská
publikováno: 10.01.2019

exkluzivně

Vývoj právní úpravy v souvislosti s těžbou nerostných surovin na vesmírných tělesech

autor: Mgr. Ivan Sviatkin
publikováno: 10.01.2019

exkluzivně Tento článek je věnován rozboru situace, která vznikla v mezinárodním kosmickém právu v souvislosti se Zákonem USA o konkurenceschopnosti komerčních vypuštění do vesmíru, který byl přijat v listopadu roku 2015. V této práci jsou analyticky shrnuty nejpodstatnější odborné názory a právní stanoviska právníků z různých zemí, které vznikly v reakci na novelu amerických zákonodárců za účelem posouzení možného vlivu tohoto národního právního předpisu na stav a perspektivy modernizace platného systému mezinárodního kosmického práva a jeho základních principů. Pro vyřešení stanovených úkolů byly použity formálně-logická, systematická, srovnávací (historicko-komparativní a právně komparativní) a další výzkumné metody. Dospělo se k závěru, že vzhledem ke svému historickému charakteru základní právní akty mezinárodního kosmického práva přijaté v 60. – 80. letech minulého století nejsou vždy schopny poskytnout jednoznačnou odpověď na nové otázky a výzvy vznikající v souvislosti s rozsáhlými změnami nejen celkově ve světě, ale zejména v oblasti globální kosmické činnosti. Nepřímo o tom svědčí velký počet právních diskusí týkajících se výkladu těch či oněch obecných principů za účelem jejich použití v novém historickém kontextu. Zdokonalení technických prostředků pro výzkum vesmíru a růst počtu konkurenceschopných účastníků "kosmických závodů" vedou k potřebě obnovy mezinárodně-právní regulace v této sféře.

Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži I. Podstata, funkce a nepeněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění

autor: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
publikováno: 10.01.2019

Příspěvek se zabývá podstatou institutu přiměřeného zadostiučinění v nekalé soutěži, zejména otázkou, zda je nezbytné prokazovat vznik nemajetkové újmy u soudu, zda je možné požadovat přiměřené zadostiučinění v případě, že je těžko prokazatelný vznik majetkové újmy (její výše), zda je nutné prokazovat zavinění rušitele, koho tíží důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel, funkcemi přiměřeného zadostiučinění, možnostmi soudu odchýlit se od požadovaného textu omluvy, zda plní kompenzační funkci omluva přiznaná soudem po sedmi letech od jejího zveřejnění či zda lze nepeněžitou podobu přiměřeného zadostiučinění považovat za určitý druh „peněžité“ sankce.

Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (2. část) – obecný zájem

autor: Doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D
publikováno: 08.01.2019

V rámci této studie, jejíž první část byla publikována v BA č. 10/2018, si kladu za cíl rozebrat podle mého názoru nejdůležitější aspekty úplatkářských trestných činů. Pojem obecný zájem, na rozdíl od pojmu úplatek, který byl předmětem zkoumání právě v první části této studie o problematických aspektech úplatkářských trestných činů, není nikde v právním řádu definován. Jeho přesné vymezení je však nezbytné, neboť jde o klíčový pojem u úplatkářských trestných činů.

Klíč k soudní síni (druhé, aktualizované vydání)

autor: JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Libor Vávra, JUDr. Petr Meduna, Mgr. Kryštof Janek, JUDr. Karel Havlíček
publikováno: 04.01.2019

Diskriminační spory: Pyrrhova vítězství?

autor: JUDr. Darina Jandová
publikováno: 04.01.2019

exkluzivně Antidiskriminační zákon nabyl účinnosti téměř před deseti lety. Jakým překážkám čelí oběti diskriminace v přístupu k soudní ochraně? A co se za dobu jeho účinnosti povedlo?