oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Správce stavby

autor: JUDr. Dita Špačková
publikováno: 20.12.2017

exkluzivně Výstavba pozemních komunikací v České republice, přesněji dálnic a silnic I. tříd, je po právní stránce řešena v režimu smluv o dílo, které vycházejí ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“).

Dědická smlouva a některé problémy při jejím uzavírání, zejména pak problematika výkladu § 1585 odst. 1 o. z.

autor: JUDr. Václav Bednář
publikováno: 19.12.2017

ento článek věnuji novému dědickému titulu, kterým je dědická smlouva. Tu nejprve obecným způsobem představuji, přičemž poukazuji na její odlišnost od ostatních dědických titulů. Těžiště článku je pak věnováno interpretačnímu problému souvisejícímu s § 1585 odst. 1 o. z., který dnes způsobuje, že dědická smlouva zatím není využívána tak, jak by být mohla.

Vyšší náhrady za poškozené zdraví

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 18.12.2017

exkluzivně Zdravotní důsledky pracovních úrazů často přinášejí změnu pracoviště a v důsledku toho i nižší výdělek. Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu nebo k nemoci z povolání došlo, je pak povinen hradit poškozenému náhradu za ztrátu na výdělku do výše, jakou měl před úrazem (vznikem škody). Pro přiznání náhrady za ztrátu na výdělku je rozhodný průměrný výdělek, jehož zaměstnanec dosáhl před vznikem škody, ve většině případů před pracovním úrazem či nemocí z povolání.

Záznam o provedení dokazování správními orgány – praktické otazníky

autor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
publikováno: 15.12.2017

exkluzivně Dokazování lze obecně označit jako souhrn úkonů správního orgánu prováděných s cílem zajistit, aby rozhodnutí odpovídalo skutkovému stavu rozhodované věci.

Spravedlivý proces – II. K odůvodnění usnesení o nařízení předběžného opatření

autor: Mgr. Eva Kůsová
publikováno: 15.12.2017

exkluzivně V tomto článku autorka navazuje na téma uplatňování principu spravedlivého procesu v řízení o předběžném opatření a zabývá se dalším z jeho základních atributů, a sice požadavkem na odůvodňování usnesení o nařízení předběžného opatření ve smyslu notoricky známého ustanovení § 169 odst. 2 občanského soudního řádu.

Novela zákona o soudních poplatcích

autor: JUDr. Tomáš Plíhal
publikováno: 13.12.2017

exkluzivně Dne 30. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Jedním ze změnou dotčených zákonů je i zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“).

Změny v poskytování pracovního volna

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 13.12.2017

exkluzivně Poslední novely zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) a zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) přinášejí změny do poskytování pracovních volna zaměstnancům. Zákon č. 148/2017 Sb. s účinností od 1. února 2018 zavádí tzv. otcovskou dovolenou a zákon č. 310/2017 Sb., umožňuje s účinností od 1. června 2018 poskytovat pracovní volno k péči o nemocné osoby v podobě dlouhodobého ošetřovného. Současně s tímto byl zákonem novelizován i zákoník práce.

Spravedlivý proces: I. Rovnost zbraní v řízení o předběžném opatření z pohledu účastníka, jemuž je ukládána povinnost (povinného)

autor: Mgr. Eva Kůsová
publikováno: 11.12.2017

exkluzivně Podstatou a smyslem institutu předběžného opatření je poskytnout provizorní ochranu právům navrhovatele v případě, kdy je do nich zasahováno či je ohrožen jejich výkon, a kdy nelze vyčkávat až na vydání rozhodnutí ve věci samé.