oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Dovolání podle německého práva

autor: prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gottwald
publikováno: 15.03.2019

Následující článek má za cíl v rámci diskuse k novému civilnímu procesu přiblížit úpravu našich sousedů a zaměřuje se na téma dovolání v německém právu a na úlohu Spolkového soudního dvora, který je nejvyšším soudem v civilních a trestních věcech v Německu.

Vázanost stran rozhodčí smlouvou v případě postoupení pohledávky

autor: JUDr. Vojtěch Trapl
publikováno: 13.03.2019

Do doby platnosti duální úpravy na základě obchodního i občanského zákoníku bylo postoupení pohledávky jako částečná změna smlouvy zdrojem možných námitek nedostatku pravomoci rozhodce nikoli ze strany postupníka jako právního nástupce postupitele, ale dlužníka, který se nemusel takovou změnou smlouvy cítit vždy vázán, zejména s poukazem na to, že výše uvedeným právním nástupnictvím není dotčen, takže bez jeho výslovného souhlasu účinnost rozhodčí doložky danou změnou smlouvy zanikla. Proto je třeba zkoumat, zda současná právní úprava cokoli změnila, a k tomu chce přispět i následující článek.

Manželé na jednom pracovišti

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 12.03.2019

exkluzivně Zákoník práce (dále zák. práce) a další pracovněprávní předpisy nevylučují zaměstnávání manželů nebo jiných příbuzných na jednom pracovišti, třeba i v postavení nadřízeného a podřízeného. Přesto se objevují v opatřeních zaměstnavatelů (například v pracovních řádech) různá zákazová omezení. Je tento postup v souladu s předpisy?

Právní úprava vzniku společností ve vybraných zemích EU

autor: Mgr. Thomas Rechberger, Ph.D., partner Taylor Wessing Česká republika a Mgr. Jana Marková, LL.M. Eur.
publikováno: 11.03.2019

V následujícím článku se se pokoušíme sestavit materiál, který porovnává jednotlivá pravidla a podmínky vzniku společností online nejen v České republice a Rakousku, ale i ve Francii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Slovensku, na Ukrajině a ve Velké Británii. Předložené srovnání se zabývá vedle vzniku společností online také registračními poplatky za zápis, kontrolou totožnosti osob účastněných na zápisu a dalšími důležitými otázkami. Celý materiál byl sestaven z odpovědí zástupců příslušných evropských kanceláří Taylor Wessing.

Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. Peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění

autor: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
publikováno: 10.03.2019

Příspěvek navazuje na první část publikovanou v BA č. 12/2018 a věnuje se problematice peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v nekalé soutěži. Zabývá se kritérii pro jeho přiznání dovozenými judikaturou, otázkou, zda lze zohledňovat také majetková kritéria, „sazbami“ přiměřeného zadostiučinění v české i slovenské judikatuře, a dalšími otázkami, které je potřeba zvažovat v žalobách požadujících přiměřené zadostiučinění.

Co přinese oddlužovací novela insolvenčního zákona

autor: Mgr. Christian Grym
publikováno: 09.03.2019

exkluzivně Koncem ledna 2019 podepsal prezident Miloš Zeman vládní návrh tzv. „oddlužovací novely“ zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jako „IZ“). Ve velmi krátkém časovém sledu se jedná již o druhou legislativní změnu z vládního pera, která má za cíl řešit nadměrné zadlužení českých domácností a zpřístupnit sanační řešení úpadku širšímu okruhu dlužníků. V průběhu legislativního procesu však došlo k významným změnám, které novou právní úpravu oddlužení posunuly poněkud jiným směrem, než původně předkladatel zákona zamýšlel. V tomto příspěvku se tedy především dozvíte, které klíčové změny s sebou novela v konečné podobě přináší a jaké potenciální problémy lze v navrhované právní úpravě spatřovat.

Zásada úspěchu – „novinky“ v rozhodování o nákladech řízení

autor: JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
publikováno: 08.03.2019

V letech 2013 až 2017 přezkoumával Nejvyšší soud i rozhodnutí o nákladech řízení. To sice bylo na jednu stranu nežádoucí, zatěžovat vrcholnou soudní instanci rozhodováním o vedlejších, podružných otázkách, na druhou stranu rozhodnutí z této doby mohou, podle mého názoru, blahodárně působit na soudní praxi. Bude-li ochotna je vstřebat. Následující článek má stručně informovat o přístupech, které jsou v některých rozhodnutích obsaženy, případně z nich mohou být vyvozeny, a okomentovat je. Někdy jde o skutečné novinky, jindy spíše o připomenutí toho, co se v praxi pomíjí. Pro zvídavějšího čtenáře je v poznámkách uvedeno i několik historických a komparativních zajímavostí.

Vliv typu soudního řízení na oceňování znalcem

autor: JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA
publikováno: 07.03.2019

V předkládaném článku si kladu otázku, zda typ soudního řízení (civilní řízení, trestní řízení, soudní řízení správní) má vliv na závěry znalce, resp. na postup znalce.