oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Obrácení důkazního břemene v medicínských sporech

autor: JUDr. Marie Rychtářová a Mgr. Hana Jandová
publikováno: 08.11.2018

exkluzivně Procesní úspěch účastníků řízení je závislý na splnění jejich povinnosti tvrzení a důkazní a z nich vyplývajících břemen. Obecně, avšak ne bezvýhradně, platí, že břemeno důkazní ohledně určitých skutečností leží na tom účastníkovi, který z jejich existence vyvozuje pro sebe příznivé důsledky. Speciální pravidla důkazního břemene jsou upravena v některých hmotněprávních předpisech. Jeho přesunem se zabývá i judikatura. V poslední době se jím zabýval i Ústavní soud, a to v medicínských sporech.

Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) – úplatek

autor: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
publikováno: 08.11.2018

V rámci této studie si kladu za cíl rozebrat podle mého názoru nejdůležitější aspekty úplatkářských trestných činů, a tím jednak přispět ke správné aplikaci současné trestněprávní úpravy úplatkářství, a jednak nabídnout určité možnosti pro budoucí úpravu, která by byla opravdu tím účinným nástrojem v boji proti korupci.

Ztráta důvěry jako důvod k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 07.11.2018

Mladším lidem zřejmě nepřijde jako výraz nějak zvláštní, vnímají ho jako každý jiný, necítí při jeho užití politických konotací, avšak starší ročníky pojem ztráta důvěry v názvu příspěvku možná zaskočí, když jim připomene proces společenské normalizace v ČSSR na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Ztráta důvěry je však pojmem aktuální rozhodovací praxe soudů, která s ním běžně pracuje při řešení pracovně-právních sporů, ale není zákonným termínem.

Několik poznámek k vydědění

autor: JUDr. Václav Bednář
publikováno: 06.11.2018

V následujícím článku bych rád poukázal na některé sporné otázky, které buď fakticky, nebo uměle vznikají při interpretaci ustanoveních o vydědění. Mou snahou je nastínit některá možná řešení a případně vyvrátit názory, které se sice v odborných textech objevují, avšak jejich věcný základ stojí mimo racionální výklad a popírá základní interpretační pravidla občanského zákoníku upravená v jeho § 2.

(Ne)novinky v dani z přidané hodnoty pro advokáty

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 01.11.2018

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, která byla publikována pod č. 170/2017 Sb., výrazným způsobem zasáhla do života advokátů, a to ve dvou směrech, které popíši a objasním v následujících řádcích.

Konstituování rozhodčího fóra

autor: JUDr. Tomáš Sokol
publikováno: 31.10.2018

Tento příspěvek je zaměřen výhradně na problematiku aplikace zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále „ZRŘ“), bez jakéhokoliv pokusu o komparaci této úpravy s úpravami rozhodčího řízení v jiných zemích. Dále považuji za potřebné zdůraznit, že přes všechny ústrky, které si v posledních deseti letech muselo rozhodčí řízení vytrpět, zejména od české justice, jsem přesvědčen o potřebnosti či minimálně využitelnosti rozhodčího řízení.

Efektivita rozhodčího řízení

autor: JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
publikováno: 29.10.2018

Vždy, když se hovoří o rozhodčím řízení, a zejména ve srovnání s řešením sporů státními soudy, je jedním z hlavních argumentů efektivita rozhodčího řízení. V mnoha případech zůstane u obecných proklamací, aniž by bylo dále podrobněji určeno, v čem ten či onen autor efektivitu rozhodčího řízení spatřuje a jak je možné ji porovnat s jinými systémy řešení sporů, a aby tvrzenou efektivitu takový autor jednoznačně doložil. Závěr o efektivitě rozhodčího řízení je sice pravdivý, ale jeho informační hodnota, neřkuli hodnota vědecká, je nulová. Efektivitou vyjadřujeme praktickou účinnost nějaké smysluplné lidské činnosti, a to porovnáním vstupů a výstupů takové činnosti, nebo, jinými slovy, kolik je třeba vynaložit nákladů a energie do systému, aby bylo jeho prostřednictvím možné dospět k očekávanému výsledku.

Vykonatelnost a výkon rozhodčích nálezů

autor: JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D.
publikováno: 26.10.2018

Účelem tohoto článku je poukázat na možná úskalí vykonatelnosti a výkonu tuzemských rozhodčích nálezů. Úmyslně se nezabývám tématem uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, neboť rozsah by značně přesáhl možnosti tohoto příspěvku.