oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Kárná odpovědnost u svobodných povolání

autor: JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
publikováno: 28.02.2018

exkluzivně Článek se zabývá problematikou kárné odpovědnosti jednotlivých svobodných profesí a dalších profesí v resortu spravedlnosti. Srovnává rozsah jejich kárné odpovědnosti dle příslušné právní úpravy a výši sankcí. Dále obsahuje shrnutí výsledků šetření mezi jednotlivými samosprávnými komorami a justičními organizacemi o počtu evidovaných příslušníků jednotlivých profesí a množství jejich kárných deliktů.

Rozhodné právo pro vypořádání majetkových poměrů manželů a pro dědictví a problémy s jejich koordinací

autor: JUDr. Jan Brodec, LL. M., Ph.D., Mgr. Helena Skalská a Mgr. Barbora Vrbíková
publikováno: 26.02.2018

exkluzivně V současném globalizovaném světě a zejména v dnes již velmi propojené Evropě nejsou výjimečná manželství osob s odlišnou státní příslušností či dokonce rozdílným obvyklým pobytem a ani ta, kdy manželé v průběhu manželství žijí v několika různých státech.

Co nového přinesl rok 2018 katastru nemovitostí

autor: JUDr. Daniela Šustrová, Ing. Bc. Jaroslav Holý
publikováno: 23.02.2018

exkluzivně Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), byl od své účinnosti již sedmkrát novelizován, nikoliv však proto, že by byl špatně napsaný; změny jsou vynuceny novelizacemi jiných právních předpisů. Následující text je věnován dvěma změnám, které jsou účinné od 1. ledna 2018 a připomenutí působení jedné z hlavních zásad pozemkové evidence.

Lze akcionářům odejmout zákonem přiznaná práva, aneb kdy přestává být akcie akcií?

autor: doc. JUDr. Ivana Štenglová
publikováno: 21.02.2018

Velmi diskutovaným problémem současnosti je možnost vydání zvláštního druhu akcií (podílů), jejichž akcionáři by neměli (jen) některá zvláštní práva, ale některá práva by jim byla odebrána.[1] Takovým druhem akcií jsou (či mohou být) prioritní akcie, u těch však je (případné) odebrání hlasovacího práva „vyrovnáno“ přiznáním práva na prioritní dividendu či prioritní podíl na likvidačním zůstatku a zákon možnost jejich vydání upravuje výslovně. Bez hlasovacího práva mohou být podle § 158 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, i akcie investiční, jejichž vlastníci mají právo na odkoupení akcie na účet společnosti či podfondu, k němuž byly vydány. Lze ale odebrat akcionářům i jiná práva či lze odebrat hlasovací právo, aniž by bylo přiznáno právo na prioritní dividendu či jinou výhodu?

Odvolání daru čili Kdy si může dárce rozmyslet darování?

autor: Richard W. Fetter
publikováno: 20.02.2018

exkluzivně Nynější občanský zákoník upravuje místo vracení daru pro závadné chování obdarovaného k dárci a jeho rodině v rozporu s dobrými mravy, které znal zrušený občanský zákoník, odvolání daru pro nevděk k dárci, k tomu nová právní úprava přidala i odvolání daru pro nouzi dárce.

Licenční smlouva

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 19.02.2018

Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví se obecně neuzavírají na krátkou dobu. Ty, které byly uzavřeny do 31. 12. 2013, se řídí obchodním zákoníkem, a to případně ještě i poměrně dlouho, a teprve smlouvy uzavřené od 1. 1. 2014 se řídí zákoníkem občanským.

Dědický statut - právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry

autor: JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
publikováno: 19.02.2018

exkluzivně Jedním z charakteristických rysů mezinárodního práva soukromého je četnost a různorodost pramenů právní úpravy. Normy mezinárodního práva soukromého jsou obsaženy nejen ve vnitrostátním právu jednotlivých států, ale i v mnohostranných a dvoustranných mezinárodních smlouvách a v právu unijním.

K některým aspektům trestní odpovědnosti právního nástupce obchodní společnosti

autor: JUDr. Dalibor Šelleng
publikováno: 15.02.2018

V následujících řádcích se věnuji vybraným problematickým okruhům trestní odpovědnosti právního nástupce obchodní společnosti, neboť dle současné právní úpravy dochází k přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce objektivně. Do budoucna pak navrhuji specifikovat trestněprávní následky právního nástupnictví obchodních společností v závislosti na jeho formě a dále v závislosti na vědomí osob rozhodujících o právním nástupnictví o trestné činnosti právního předchůdce. V článku je dále rozebírán také účel trestních sankcí ukládaných právnímu nástupci.