oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Trestní odpovědnost právnických osob začleněných do koncernu – 1. část

autor: JUDr. Dalibor Šelleng
publikováno: 21.05.2018

V tomto a následujícím čísle BA přinášíme pojednání o aktuální problematice trestní odpovědnosti právnických osob, které jsou začleněny do koncernových skupin. V této první části popisuje autor možnosti trestní odpovědnosti mateřské společnosti za protiprávní jednání zástupců dceřiné společnosti, jejichž specifika vyplývají ze vztahu řízení a ovládání. Ve druhé části se článek bude věnovat problematice vzniku trestní odpovědnosti právnické osoby, kdy pachatelem i poškozeným je některá z právnických osob začleněných do koncernu. Autor se zaměří i na některé trestné činy, jejichž posuzování může být s ohledem na koncernové vazby v konkrétních případech problematické.

Problematika podpisů členů představenstva jako povinné náležitosti listinných akcií

autor: JUDr. Radim Kříž
publikováno: 17.05.2018

Předmětem tohoto příspěvku je problematika podpisu člena nebo členů představenstva akciové společnosti, potažmo statutárního ředitele, na akciích vydávaných jako cenný papír, coby jejich povinné náležitosti. Je sice pravda, že aktuální právní úprava nám dává více možností, jak řešit z hlediska praktického otázku nezbytnosti podpisu člena nebo členů představenstva (a u monistické vnitřní struktury společnosti statutárního ředitele) na akciích, zejména tím, že umožňuje nahradit jednotlivé kusy akcií u jednoho akcionáře vydáním hromadné listiny nahrazující tyto akcie nebo nahradit vlastnoruční podpis otiskem podpisu, nicméně ani přes tyto možnosti neztratila problematika podpisu člena nebo členů představenstva na „listinných“ akciích (tedy akciích vydaných jako cenný papír) neobchodovaných na regulovaných trzích na své praktické naléhavosti, a to zejména u akciových společností s menším (nikoliv však úplně malým) počtem akcionářů a s tím souvisejícím počtem vydávaných akcií.

Změny v dani z přidané hodnoty u advokátních sdružení

autor: JUDr. Monika Novotná
publikováno: 16.05.2018

exkluzivně Zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, změnil mj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“), a významně tak zasáhl do úpravy daně z přidané hodnoty u advokátních sdružení. Novela nabyla účinnosti 1. 7. 2017, poskytla však všem sdružením lhůtu pro přechod na novou úpravu nejpozději k 1. lednu 2019.

Právo ve věku inteligentních strojů

autor: Mgr. Stanislav Mikeš
publikováno: 14.05.2018

Autor ve své práci, která získala druhé místo v kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2017, upozorňuje na některé právní problémy spojené s nástupem umělé inteligence do lidského života. Navrhuje proto zavést do českého právního řádu umělou inteligenci jako třetí kategorii osob vedle osob fyzických a právnických či zavést specifickou kategorii škody způsobené umělou inteligencí.

Organizovaná zločinecká skupina

autor: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
publikováno: 11.05.2018

exkluzivně Organizovaná zločinecká skupina je právní pojem, který byl do našeho právního řádu zaveden pod velkými vizemi boje proti organizovanému zločinu, ale bývá užíván i jako velmi ohebná součást skutkové podstaty trestného činu.

Úplně plná jurisdikce?

autor: doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
publikováno: 10.05.2018

Když v roce 2001 Ústavní soud zrušil k 31. 12. 2002 část pátou občanského soudního řádu, učinil tak mimo jiné i s poukazem na to, že odporuje čl. 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, konkrétně pak požadavku plné jurisdikce při kontrole rozhodnutí správních orgánů o občanských právech a závazcích, resp. trestních obviněních. Na otázku, zda se uplatňuje zcela plná jurisdikce, se zaměřuji v následujícím příspěvku.

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle zvláštních zákonů

autor: JUDr. Lada Jouzová
publikováno: 02.05.2018

exkluzivně Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (dále jen „přechod“) se neuskutečňuje jen podle zákoníku práce (dále zák. práce). Problematiku upravuje řada zvláštních právních předpisů, zejména v otázkách koupě a pachtu závodu.

Započtení v insolvenčním řízení – porušení zásady pari passu?

autor: Mgr. Miloslav Kabrhel
publikováno: 02.05.2018

Netřeba zvláště opakovat, že insolvenční řízení je druhem civilního procesu, jehož účelem je řešení úpadku dlužníka. Stejně tak není třeba zvláště opakovat, že insolvenční řízení je řízením kolektivním a účastníky takového řízení bývají desítky až stovky věřitelů. Platí přitom, že jednotliví věřitelé by měli být uspokojováni zásadně poměrným způsobem – alespoň tak hovoří ust. § 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“ nebo „ins. zák.“). Je však s touto zásadou slučitelná situace, kdy jsou někteří věřitelé uspokojeni ve větším rozsahu, neboť jim byla dána možnost započítat vzájemné pohledávky? Na to se zaměřím v následujícím příspěvku.