oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. Peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění

autor: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
publikováno: 10.03.2019

Příspěvek navazuje na první část publikovanou v BA č. 12/2018 a věnuje se problematice peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v nekalé soutěži. Zabývá se kritérii pro jeho přiznání dovozenými judikaturou, otázkou, zda lze zohledňovat také majetková kritéria, „sazbami“ přiměřeného zadostiučinění v české i slovenské judikatuře, a dalšími otázkami, které je potřeba zvažovat v žalobách požadujících přiměřené zadostiučinění.

Zásada úspěchu – „novinky“ v rozhodování o nákladech řízení

autor: JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.
publikováno: 08.03.2019

V letech 2013 až 2017 přezkoumával Nejvyšší soud i rozhodnutí o nákladech řízení. To sice bylo na jednu stranu nežádoucí, zatěžovat vrcholnou soudní instanci rozhodováním o vedlejších, podružných otázkách, na druhou stranu rozhodnutí z této doby mohou, podle mého názoru, blahodárně působit na soudní praxi. Bude-li ochotna je vstřebat. Následující článek má stručně informovat o přístupech, které jsou v některých rozhodnutích obsaženy, případně z nich mohou být vyvozeny, a okomentovat je. Někdy jde o skutečné novinky, jindy spíše o připomenutí toho, co se v praxi pomíjí. Pro zvídavějšího čtenáře je v poznámkách uvedeno i několik historických a komparativních zajímavostí.

Vliv typu soudního řízení na oceňování znalcem

autor: JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA
publikováno: 07.03.2019

V předkládaném článku si kladu otázku, zda typ soudního řízení (civilní řízení, trestní řízení, soudní řízení správní) má vliv na závěry znalce, resp. na postup znalce.

Nad smlouvou o dílo

autor: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
publikováno: 07.03.2019

Článek rozebírá úpravu smlouvy o dílo v občanském zákoníku (§2586 až 2635), s důrazem na použití smlouvy o dílo pro výstavbu a technologické dodávky.

Trestání advokátů podle věcného záměru civilního řádu soudního

autor: JUDr. Lukáš Duffek
publikováno: 06.03.2019

Věcný záměr nového civilního řádu soudního je na světě. Většina odborných debat se zaměřuje na témata, která na první pohled zavádějí největší změny oproti stávajícímu právnímu stavu. Diskusi rozpoutalo zejména nové pojetí dovolání jako řádného opravného prostředku a také značné rozšíření advokátního přímusu. Ke škodě věci jsou přitom opomíjeny další důležité instituty, mezi něž patří i změněná koncepce stávajících pořádkových opatření do podoby pořádkového trestu a trestu pro svévoli, které jsou už v návrhu výslovně vztahovány i na advokáty.

Úskalí české úpravy zákonných úroků z prodlení

autor: Mgr. Ing. Vít Švestka
publikováno: 05.03.2019

exkluzivně Článek se zabývá kritickým zhodnocením současné národní právní úpravy úroků z prodlení a jejím souladem s evropským právem. Autor dochází k závěru, že dosavadní vnitrostátní úprava není nastavena vhodně, jelikož úroky z prodlení nejsou navázány na úvěrové bankovní sazby, nýbrž zohledňují spíše vývoj depozitních sazeb bankovního trhu. Článek obsahuje konkrétní postup jednotlivců, kteří by se po státu chtěli domáhat odškodnění za nedodržení požadavků stanovených právem Evropské unie.

Co přinese oddlužovací novela insolvenčního zákona

autor: Mgr. Christian Grym
publikováno: 05.03.2019

exkluzivně Koncem ledna 2019 podepsal prezident Miloš Zeman vládní návrh tzv. „oddlužovací novely“ zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jako „IZ“). Ve velmi krátkém časovém sledu se jedná již o druhou legislativní změnu z vládního pera, která má za cíl řešit nadměrné zadlužení českých domácností a zpřístupnit sanační řešení úpadku širšímu okruhu dlužníků. V průběhu legislativního procesu však došlo k významným změnám, které novou právní úpravu oddlužení posunuly poněkud jiným směrem, než původně předkladatel zákona zamýšlel. V tomto příspěvku se tedy především dozvíte, které klíčové změny s sebou novela v konečné podobě přináší a jaké potenciální problémy lze v navrhované právní úpravě spatřovat.

K výkladu § 14a rozpočtových pravidel při přeměně příjemce dotace rozdělením odštěpením

autor: JUDr. Lukáš Valúšek
publikováno: 04.03.2019

Cílem následujícího textu je zdůvodnit, proč je výklad (zastávaný kupř. Ministerstvem průmyslu a obchodu) neumožňující posouzení důsledků rozdělení odštěpením podle § 14a rozpočtových pravidel nesprávný a proč by i tito poskytovatelé dotací měli i v těchto případech postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly.