oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Články

Koupě nemovitosti: právní praxe v Itálii

autor: Avv. Pierluigi Nudo, LL.M.
publikováno: 12.01.2018

exkluzivně Koupě nemovitosti byla podle italské tradice vždy považována za bezpečnou investici a podstatným okamžikem v životě jednotlivce. Hospodářská recese zasáhla a stále zasahuje italskou ekonomiku s dopady skoro ve všech sektorech, včetně trhu s nemovitostmi: obtížnost získání úvěru u jakéhokoliv bankovního či obdobného institutu, spolu se zvýšenou daňovou povinností pro osoby, jež vlastní dvě či více nemovitostí, činí tento trh stagnujícím a v důsledku toho vlastníci prodávají své nemovitosti za ceny nižší než ty, které odpovídají jejich reálné hodnotě.

Nemajetková újma způsobená průtahy ve správním řízení

autor: JUDr. Jakub Matocha
publikováno: 08.01.2018

V článku se zabývám právem na přiměřenou délku řízení ve vztahu ke správním řízením, kdy relativně spornou otázkou stále zůstává, zda účastníci správních řízení mají právo na projednání věci bez průtahů, obdobně jako účastníci řízení soudního. Uvedená otázka byla identifikována s ohledem na recentní judikaturu vyšších soudů, včetně ESLP, který právo na přiměřenou délku řízení, a tedy i právo na případné zadostiučinění v případě vzniku nemajetkové újmy, přiznává pouze těm správním řízením, která naplní judikaturou vymezená kritéria. V předloženém textu se tak zamýšlím nad důvodností takto vymezeného rozlišování jednotlivých řízení.

Započítání přestávek do pracovní doby

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 04.01.2018

exkluzivně Není pochyb o tom, že každý zaměstnavatel správně uplatňuje § 88 zákoníku práce (dále zák. práce) a nezapočítává přestávku v práci do pracovní doby. Naproti tomu zák. práce umožňuje, aby zaměstnavatel v určitých případech stanovil přiměřenou dobu na oddech a jídlo, která je v rámci pracovní doby. Její účel vyplývá ze samotného označení, které je od přestávky v práci na jídlo a oddech rozdílné. Podle pořadí účelu jde zejména (na prvním místě) o oddech a s tím spojené (na druhém místě) o jídlo.

Četnost využívání institutu spolupracujícího obviněného a návrhy k jejímu zvýšení

autor: JUDr. Lucie Budayová
publikováno: 04.01.2018

Do českého právního řádu byl institut spolupracujícího obviněného zakotven v § 178a tr. řádu již před sedmi lety. V praxi je prozatím využíván pouze sporadicky. Tento článek by měl pomoci zodpovědět otázku, proč tomu tak je. Nejprve budou prezentovány výsledky mnou provedeného výzkumu o četnosti využívání spolupracujícího obviněného v praxi a poté se budu zabývat úvahami nad motivací obviněného spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a navrhnu možnosti, které by mohly dle mého názoru přispět ke zvýšení této motivace.

Smlouvy a dohody před vznikem pracovněprávního vztahu

autor: JUDr. Ladislav Jouza
publikováno: 03.01.2018

exkluzivně Zákoník práce (dále zák. práce) v ustanovení § 1 písm. d) uvádí, že upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, tedy v období před uzavřením pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Jde se např. o výběr fyzických osob, které se ucházejí o zaměstnání, o povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy a o informace, které může požadovat v souvislosti sjednáním před vznikem pracovního poměru. Rovněž je nutno vzít v úvahu, že zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnance diskriminovat a je povinen dodržovat rovnost.

Nejen pracovně-právní souvislosti nových nemocenských dávek od r. 2018, zvláště rozvazování pracovního poměru (při zákazu výpovědi v ochranné době)

autor: Richard W. Fetter (foto)
publikováno: 02.01.2018

exkluzivně V roce 2018 začnou být vypláceny z nemocenského pojištění dvě zcela nové sociální dávky. Budou jimi od 1. 2. 2018 dávka otcovské poporodní péče (otcovská) a od 1. 6. 2018 jí bude dlouhodobé ošetřovné. Především v souvislosti s druhou dávkou dochází k rozsahem nevelkým, leč významným změnám v zákoníku práce, které by neměly uniknout zaměstnavatelům, jejich podnikovým právníkům, ani advokátům zajišťujícím externě právní agendu podniku, jakož i advokátům řešícím spory o neplatnost rozvázání pracovního poměru, což je asi nejčastější typ sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Použitelnost soukromých zvukových a obrazových záznamů jako důkazu v trestním řízení

publikováno: 27.12.2017

Zákon č. 161/1961 Sb., trestní řád („trestní řád“ či „tr. řád“), stanoví poměrně podrobná pravidla při opatřování důkazů obsahem soukromých nahrávek orgány činnými v trestním řízení.[1] Nelze též přehlédnout, že právě výklad těchto pravidel je v současné době velmi frekventovaným tématem, kterému se dostává značné pozornosti jak ze strany rozhodovací praxe soudů,[2] tak prostřednictvím erudovaných komentářů odborné veřejnosti.[3] Pokud jde však o záznamy získané a předložené osobami od orgánů činných v trestním řízení odlišnými, je situace jiná. Explicitní právní úprava postupu při vyhledávaní, opatřování a předkládání soukromých nahrávek v českém právním řádu zcela absentuje, a není tak zcela jasné, za jakých okolností je možné k použití takového, mnohdy klíčového, důkazu přistoupit.

Co přinese změněná definice pozemku v katastrálním zákoně

autor: JUDr. Eva Barešová
publikováno: 21.12.2017

Dne 1. ledna 2018 nastane účinnost složitě projednávané novely stavebního zákona (zveřejněna 31. 7. 2017 pod č. 225/2017 Sb.). Spolu se stavebním zákonem bylo novelizováno dalších 44 zákonů, mezi nimi i katastrální zákon. Novela katastrálního zákona není sice rozsáhlá, dotýká se „jen“ definice pozemku v katastrálním zákoně, ale přesto přinese pro praxi důležitou a významnou změnu, týkající se snadnějšího zapisování nově vzniklých pozemků rozdělením. A právě na novelu katastrálního zákona chci v tomto článku upozornit.