Aktivní zapojení ČAK do legislativního procesu


publikováno: 05.02.2015

Člen představenstva ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M., k tomu uvádí: 

Posláním České advokátní komory je vedle výkonu samosprávy též výkon veřejné správy na úseku advokacie a ochrana a garance kvality právních služeb poskytovaných advokáty. Pro řádné plnění svého poslání považuje Česká advokátní komora za důležitou svou aktivní účast na legislativním procesu. V této souvislosti vyjádřila Česká advokátní komora zásadní znepokojení nad rozsáhlou personální obměnou Legislativní rady vlády, v jejímž rámci byli odvoláni někteří zástupci ČAK.

Česká advokátní komora proto požádala Ministerstvo spravedlnosti, resp. ministryni spravedlnosti prof. JUDr. Helenu Válkovou, CSc., aby intervenovala u ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu pana JUDr. Jiřího Dienstbiera, aby jmenoval JUDr. Ladislava Kryma, tajemníka ČAK, členem Legislativní rady vlády.

Česká advokátní komora se zároveň uchází o získání statutu stálého připomínkového místa pro oblast regulace a působnosti ČAK. Souběžně zástupci České advokátní komory jednali s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu panem JUDr. Jiřím Dienstbierem o možnostech zapojení ČAK do legislativního procesu.

Výsledkem těchto jednání je změna Legislativních pravidel vlády a Jednacího řádu Legislativní rady vlády, účinná od 1. 1. 2015. Česká advokátní komora se stala spolu s dalšími profesními komorami připomínkovým místem k zákonům, jejichž věcný záměr se týká právní regulace nebo oblasti její působnosti.

Změnou Jednacího řádu Legislativní rady vlády bylo České advokátní komoře dále umožněno, aby se nominovaný zástupce ČAK účastnil jakéhokoli zasedání Legislativní rady vlády a na tomto zasedání se vyjádřil k projednávaným bodům zasedání. Výše uvedené změny považujeme za dobrý začátek většího zapojení České advokátní komory do legislativního procesu a jsme připraveni tuto možnost aktivně využít k plnění svého poslání.

Podrobný zápis z jednání představenstva najdete na stránkách www.cak.cz.