Změny v Rámcové pojistné smlouvě


autor: WI-ASS ČR, s. r. o.
publikováno: 13.12.2012

Odpovědnost třetích osob (odpovědnost za věci zaměstnanců, věci návštěvníků a jiné věci převzaté a užívané)

Stávající limit pojistného plnění ve výši jeden milion Kč byl navýšen na tři miliony Kč v rámci pojistného pro rok 2013, přičemž rozsah pojistného krytí zůstává zachován.

Odpovědnost z provozu kanceláře

Dána možnost navýšení limitu pojistného plnění z jednoho milionu Kč až o sedm milionů Kč na celkový limit pojistného plnění deset milionů Kč, přičemž přirážka a rozsah pojistného krytí zůstává zachován.

Hostující  či usazený euroadvokát na Slovensku

Na rozdíl od stávající praxe bude rozsah doložky automaticky rozšířen o pojištění územní platnosti Slovenské republiky, které bylo dříve nutné sjednávat samostatně za přirážku 20 % k ročnímu pojistnému. Celková přirážka bude tedy činit 20 % místo původních 40 %.

Změna v kontaktu pro hlášení škod a doplnění ujednání

Vznik škody nahlásí pojištěný písemně a bez zbytečného odkladu výhradně na adresu:

WI-ASS ČR, s. r. o.

Ostružnická 362/3

779 00 Olomouc

tel.: 585 225 339, 605 298 335, fax 585 230 271

e-mail: schenk@wiass.cz

(původní kontaktní společnost byla WI-ASS ČR servis, s. r. o.)

Dále bylo doplněno následující ujednání, které upřesňuje postup při hlášení škod dle stávající praxe:

Smluvní strany se dohodly, že v případě vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů může nárok na pojistné plnění uplatnit za pojištěného advokáta jeho nástupce ustanovený Komorou, pokud pojištěný advokát, příp. jeho dědicové či opatrovník výslovně nevyjádřili nesouhlas s uplatněným nárokem na pojistné plnění. Za stejných podmínek může nárok na pojistné plnění uplatnit ustanovený zástupce pojištěného advokáta; Komora tak může učinit tehdy, pokud okolnosti případu důvodně nasvědčují tomu, že došlo ke vzniku škody a z dostupných informací lze vznik škody považovat za prokázaný.

Pro rok 2013 pojišťovací makléř WI-ASS ČR, s. r. o. zajistil zachování stejné výše ročního pojistného, a to jak v hromadném pojištění, tak i v navazujících pojistných smlouvách pro připojištění odpovědnosti za škody.

 

Kompletní znění dodatku č. 23 k Rámcové pojistné smlouvě najdete  ZDE.