Zápis do veřejného rejstříku


publikováno: 09.06.2016

Usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 16. 12. 2015, č. j. C 7942/RD10/KSOS, Fj 112822/2015/KSOS

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu dne 16. 12. 2015 se navrhovatel domáhal zápisu změn do obchodního rejstříku v souvislosti s rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady, že se společnost podřídila zákonu jako celku. Mj. žádal u jediného společníka zapsat údaj o tom, že na jeho podíl nebyl vydán kmenový list. Návrhu bylo částečně vyhověno.

Ust. § 25 odst. 1 a ust. § 48 odst. 1 zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, taxativně stanoví výčet skutečností zapisovaných do veřejného rej­stříku. Vzhledem k tomu že dle citovaných zákonných ustanovení se do obchodního rejstříku zapisuje pouze údaj o tom, zda byl na podíl vydán kmenový list, nikoli údaj o tom, že na podíl kmenový list vydán nebyl, soud návrh v této části zamítl.

O náhradě nákladů řízení soud nerozhodoval, neboť jeho účastníkem je pouze navrhovatel, takže náhrada nákladů řízení zde ani nepřichází v úvahu.

 

Rozhodnutí zaslal a právní větou opatřil JUDr. ONDŘEJ MICHNA, MBA, LL.A., advokát v Novém Jičíně.