Za profesorem Švestkou


publikováno: 26.03.2019

Pan profesor Jiří Švestka se narodil dne 19. ledna 1930 v Pelhřimově, kde také vystudoval reálné gymnázium. Právnickou fakultu absolvoval v Praze a po jednoročním justičním působení na Krajském soudu v Ústí nad Labem se natrvalo spojil se svou alma mater, nejprve jako vědecký aspirant, následně odborný asistent, docent (1964) a konečně jako uznávaný a respektovaný profesor občanského práva (1985). Jeho akademické působení bylo trvale spjato s právnickou fakultou UK, které zasvětil svůj celý profesní život. Od roku 1992 také plných dvacet let působil jako samostatný advokát se specializací, samozřejmě, na občanské právo.

Jeho tvořivý civilistický um našel své literární vyjádření ve více než dvou stech článcích, studiích, úvahách. Z bohaté literární tvorby prof. Švestky lze alespoň uvést  jeho monografie: Odpovědnost za škodu při provozu zvláště nebezpečném (Praha: Nakladatelství ČSAV 1958), Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku (Praha: Nakladatelství ČSAV, 1966), Promlčení a prekluze v československém právním řádu, spolu se Z. Češkou a J. Chyským, (Praha: Orbis, 1966), Osvojení v československém právním řádu (Univerzita Karlova 1973), Odpovědnost za vady podle čs. socialistického práva (Univerzita Karlova 1976), opakovaně vydávaná a právní praxí velmi ceněná Ochrana osobnosti podle občanského práva (ve spoluautorství s K. Knapem, O. Jehličkou, P. Pavlíkem a V. Plecitým, 4.vydání, Linde Praha 2005).

Jako výrazná vědecká osobnost stál v čele autorských kolektivů komentujících občanský zákoník (připomenout lze již ten první vydaný v nakladatelství Panorama Praha v r. 1987), dále pak ucelenou řadu Beckovských komentářů k občanskému zákoníku a konečně šestisvazkový komentář již k novému občanskému zákoníku publikovaný v nakladatelství Wolters Kluwer v r. 2014.

Měl pozoruhodný cit pro potřeby právní praxe; dokázal neotřele vystihnout její aktuální těžkosti, na které literárně reagoval s cílem nabídnout odpovídající a přiléhavé juristické řešení.  

Vytříbený a srozumitelný Švestkův styl oceňovali a oceňují zejména posluchači právnických fakult, jimž ve spolupráci s katedrálními kolegy připravil řadu učebnic, které v řadě případů kladně přijala i široká odborná veřejnost. Jako zkušený a oblíbený pedagog vychoval a k lásce k občanskému právu přivedl mnoho nastupujících právnických generací.

Z jeho nejvýznamnějších zahraničních aktivit lze připomenout jeho členství v Academie des privatistes européen (Milano) a jeho působení jako stálého konzultanta pro Českou republiku při mezinárodním Středisku pro ochranu spotřebitele (Lovaň-Belgie).

I poté, co pan profesor Švestka ukončil na právnické fakultě aktivní pedagogickou činnost a zaslouženě byl jmenován emeritním profesorem, nepolevoval jeho zájem o vědecký stav občanského práva, ani o způsob jeho převedení do pedagogického procesu. O prvním zájmu svědčí jeho (zřejmě) poslední literární stať zabývající se ochranou slabší strany a zásadou rovnosti, v jejímž rámci výstižně doložil nezbytnost přijetí spotřebitelského kodexu obsahujícího komplexní úpravu spotřebitelských poměrů, jak soukromoprávní, tak i veřejnoprávní povahy s cílem odlehčit občanskému zákoníku od velkého množství materie a čelit jeho častějším a nežádoucím novelizacím. Právě ochrana slabší strany dotváří podle pana profesora kvalitu zásady rovnosti.

O neutuchajícím pedagogickém zájmu přesvědčivě vypovídá jeho aktivní účast na rozpravě k modelu výuky občanského práva (v rámci nové akreditace) uskutečněné na katedře občanského práva v únoru 2019. Právě na této, bohužel poslední akci, které se pan profesor Švestka zúčastnil, akcentoval potřebu intenzivní výuky občanského práva jako profilového předmětu a nezbytnost poznání teoretického základu občanského práva, který je studentům vštěpován zejména na přednáškách.  

Pane profesore, děkujeme.

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.