Z judikatury

NS zamítl dovolání AMÁDEUS REAL a. s. vůči žalovanému městu Ostrava

publikováno: 22.03.2019

Akciová společnost AMÁDEUS REAL se žalobou domáhala náhrady škody, ušlého zisku a bezdůvodného obohacení v celkové částce 1.580.419,04,- Kč s příslušenstvím, které jí měly vzniknout zmařením plánovaného projektu polyfunkčního komplexu OC Ostravica na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy. Statutární město Ostrava podle AMÁDEUS REAL pro realizaci projektu neposkytlo smluvenou součinnost, když Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 19. 1. 2011 neudělila (nový) souhlas s umístěním stavby. Dovoláním žalobkyně napadla rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2017, který žalobu zamítl a přiznal žalovanému statutárnímu městu Ostrava náhradu nákladů před soudem první instance i soudem odvolacím.

SD EU k přemístění žadatele o azyl do jiného členského státu

publikováno: 19.03.2019

Žadatele o azyl lze přemístit do členského státu, který je obvykle příslušným k posouzení jeho žádosti nebo který mu již doplňkovou ochranu udělil, ledaže by v něm byl kvůli předvídatelným životním podmínkám osob požívajících mezinárodní ochrany vystaven situaci silné materiální deprivace, jež je v rozporu se zákazem nelidského či ponižujícího zacházení. Nedostatky systému sociálního zabezpečení dotčeného členského státu samy o sobě nestačí ke konstatování existenci rizika takového zacházení.

Další nález ÚS k možnosti prolomení blokačního ustanovení zákona o půdě

publikováno: 19.03.2019

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soud a rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci a Okresního soudu v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno základní právo stěžovatele na soudní ochranu zakotvené v č. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a právo stěžovatele vlastnit majetek zakotvené v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.