Vyjádření České advokátní komory k prohlášení policejních orgánů v souvislosti se zahájením trestního stíhání advokáta


publikováno: 11.06.2015

Česká advokátní komora se znepokojením sleduje, jak orgány trestního řízení, zejména policie a státní zastupitelství, pod dojmem toho, že se jim pomocí sdělovacích prostředků podařilo dokonce svrhnout vládu, místo toho, aby se věnovaly prošetřování trestné činnosti a opatřování důkazů proti skutečným pachatelům, vyvolávají v občanech hysterii a „odsouzení předem“, aniž mají dostatek podkladů pro trestní stíhání, a dokonce aniž mají relevantní právní odůvodnění.

Česká advokátní komora důrazně nesouhlasí s podobnými prohlášeními, která jsou často vykonstruovaná a lživá a ve vztahu k advokátům vykonávajícím obhajobu dokonce mstivá s charakterem odplaty. Ohrazuje se proto proti takovému postupu policie.

ČAK prohlašuje, že jako samosprávná stavovská organizace advokátů nevstupuje do konkrétních kauz, nepodává žádné stížnosti, trestní oznámení či jiná podání a nejedná se žádnými státními orgány ve snaze ovlivnit jejich postup. Ani v tomto případě tomu nebylo jinak. Pokud tak učiní v konkrétní kauze advokát, náš právní řád obsahuje dostatek prostředků, jak takové podání prošetřit a vyvodit z něj potřebné závěry. K těmto prostředkům rozhodně ale nenáleží útoky a odsudky prostřednictvím médií. Takový postup svědčí o nedobrém stavu v orgánech právní ochrany státu.

ČAK nemá právo zasahovat do jednotlivých trestních řízení zejména proto, že není jejich účastníkem a nemá přístup do spisů. Představenstvo ČAK bylo pouze v pondělí informováno příslušným regionálním zástupcem o flagrantních procesních pochybeních orgánů činných v trestním řízení v popsané trestní věci, které vedly ve svém důsledku k porušení práv obhajoby a porušení práva na spravedlivý proces. Dostupné informace totiž nasvědčovaly tomu, že si policejní orgány samy určily, kdo bude obhajobu trestně stíhaného advokáta provádět a kdo k němu bude mít přístup.

Postupem policie (myšleno zejména mediálními výstupy) se vytváří názor, že „kdo je trestně stíhán, je už rovnou vinen“ a zcela se opomíjí Ústavou zaručené pravidlo, že dokud není osoba odsouzena pravomocným rozsudkem, je třeba na ni hledět jako na nevinnou!

Česká advokátní komora je velmi zneklidněna podobným přístupem policie, protože jím došlo nejen k významnému porušení práva na obhajobu, ale především byly ohroženy zájmy klientů stíhaného advokáta, který byl vzetím do vazby a nepřipuštěním obhájce odříznut od své kanceláře a nemohla být zajištěna ochrana jejich práv. Takový postup je zcela nepřípustný a měl by být příslušnými orgány trestního řízení neprodleně prošetřen.

S ohledem na zveřejněná prohlášení policie nezbývá ČAK, než se obrátit na tyto příslušné nadřízené orgány, aby nebyly nečinné a celou záležitost náležitě prošetřily a zajistily dodržování ústavně zaručených práv.

vedení ČAK