Vladimír Balaš, Pavel Šturma - Nové mezinárodní dohody na ochranu investic


autor: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
publikováno: 05.10.2018

Rozvoj této oblasti, jak sami autoři v úvodu zdůrazňují, je poznamenán dvěma tendencemi. Předně posilující ochranou investorů na straně jedné a snahou zvýšit ochranu veřejných zájmů státu v souladu s potřebou zajištění udržitelného rozvoje na straně druhé. Druhou je přístup k otázce řešení ochrany, zda ji zakotvit v bilaterálních, či multilaterálních mezinárodních smlouvách. 

Přístup autorů k tématu, kdy podávají podrobný výklad zkoumaných otázek, podložený rozsáhlým citačním aparátem, odkazy na literaturu, včetně právních předpisů a judikatury, je přínosný zejména tím, že umožňuje čtenáři udělat si vlastní názor a konfrontovat ho s názory autorů. 

Je to o to podnětnější, že rozebíraná materie je problematikou živou, jejíž vývoj je, jak autoři zdůrazňují, jen obtížně odhadnutelný, a to nejen vzhledem k postojům jednotlivých států, zejména USA, začínajících větší měrou prosazovat ochranářskou hospodářskou politiku, ale i samotné Evropské unie. 

Publikace, vzhledem k erudovanosti autorů i jejich schopnosti prezentovat složité otázky srozumitelnou formou, bude významným zdrojem poznatků o problematice ochrany investic i řešení sporů, které s ní souvisejí. Zároveň bude přínosným materiálem jak ke studiu mezinárodního ekonomického práva, tak pro všechny, kteří se problematikou zahraničních investic profesně zabývají, a to jak na úrovni státu, resp. státních orgánů, tak na úrovni podnikatelských subjektů. 

Autor působí jako vedoucí katedry podnikového a evropského práva na VŠE.