oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner

Aktuality

Kongres Právní prostor 2018

publikováno: 26.04.2018

Ve dnech 24. až 25. dubna 2018 proběhl v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi již osmý ročník kongresu Právní prostor 2018. Konferenci svým úvodním slovem zahájili Ing. Lubomír Brož a JUDr. Petra Gříbková ze společnosti Atlas Consulting. Moderování se ujal trefný, vtipný a vždy skvěle připravený Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Odborné články

Soudní úschova a její soluční účinky aneb jak (ne)psat smlouvy o advokátní úschově

autor: Ing. Mgr. Patrik Stonjek
publikováno: 27.04.2018

Úprava institutu soudní úschovy je rozdělena do dvou právních předpisů, a to do § 1953 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém jsou uvedeny hmotněprávní předpoklady pro složení předmětu plnění do soudní úschovy, a do § 289 až 302 zák. č. 292/2012 Sb., o zvláštních řízeních soudních, kde je upravena procesní stránka týkající se soudních úschov. Ačkoliv se jedná o několik málo paragrafů, jejichž rozsah není nikterak velký, mohou i tato na první pohled relativně jasná ustanovení způsobit při jejich aplikaci značné problémy. O jaké se může jednat, představím v tomto příspěvku.

Vlastnické právo k výnosu z trestné činnosti

autor: Mgr. Milan Kučera
publikováno: 26.04.2018

Jednu z posledních novelizací trestního řádu přinesl zákon č. 55/2017 Sb., který zásadním způsobem změnil úpravu zajišťovacích prostředků, když mj. zavedl legální definici výnosu z trestné činnosti. Právní jistota, kterou s sebou tato legální definice přináší, je důležitá pro rozhodování o zajištění věci v průběhu trestního řízení, pro něž je klíčové právě určení, zda daná věc výnosem z trestné činnosti je, či není. V této souvislosti je zásadní posouzení, zda výnos z trestné činnosti tvoří majetek osoby ve smyslu ust. § 47 a 347 tr. řádu. Účelem tohoto článku je proto shrnout dosavadní judikaturu k této problematice a zodpovědět otázku, zda je možné nabýt vlastnické právo k výnosu z trestné činnosti.

SBÍRKA ZÁKONŮ:

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ:

31. 8. 2012 | Sbírka: 288/2012 | Částka: 101/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
celý článek...
30. 8. 2012 | Sbírka: 258/2012 | Částka: 1051/2012
VYHLÁŠKA ze dne 23. srpna 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou
celý článek...
Produktovody a věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 29/1959 Sb., vázne při splnění podmínek uvedených v elektrizačním zákonu věcné břemeno ve prospěch provozovatele produktovodu.
celý článek...
Věcná břemena
K pozemkům, zatíženým přes stavbami produktovodů, zřízených za platnosti a vládního nařízrní
celý článek...
KNIHKUPECTVÍ PRO ADVOKÁTY
book 1
Evropská úmluva o lidských právech
399 Kč
book 2
Pojem osoby v právu
399 Kč

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
Tato stránka slouží pro generování kalendáře. Prosím, vyčkejte úplného načtení sránky - pak můžete toto okno zavřít.