Užití dosavadních vzorových stanov SVJ po účinnosti nového občanského zákoníku


publikováno: 10.06.2014

Odůvodnění:

Společenství vlastníků jednotek vznikají do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku ex lege (§ 9 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů). Pokud nemá společenství vlastníků jednotek podle dosavadní právní úpravy stanovy, řídí se dle § 9 odst. 10 zákona o vlastnictví bytů stanovami vzorovými, které vydala vláda nařízením č. 371/2004 Sb. Společenství vlastníků jednotek tak přijímá vzorové stanovy fikcí.

Společenství vlastníků jednotek vzniklé před účinností o. z. se bude i po účinnosti o. z. nadále řídit vzorovými stanovami vydanými nařízením vlády č. 371/2004 Sb., i když tento právní předpis pozbyde účinnosti ke dni 31. 12. 2013. Stanovy se totiž stávají součástí vnitřních právních poměrů této právnické osoby.

Podle ustanovení § 3041 odst. 2 o. z. stanovy společenství vlastníků jednotek, které budou odporovat donucujícím ustanovením o. z., pozbydou závaznosti dnem nabytí účinnosti o. z. Společenství vlastníků jednotek proto přizpůsobí své stanovy dle § 3041 odst. 2 o. z. do tří let ode dne nabytí účinnosti o. z. a doručí je příslušnému krajskému soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek.

Podle úpravy o. z. (§ 1204) společenství vlastníků jednotek vzniká až dnem zápisu do rejstříku společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek vzniklá po nabytí účinnosti o. z. již musí mít stanovy vlastní, neboť společenství vlastníků jednotek se zakládá schválením stanov (§ 1200 o. z.). 

 

Pozn. red.: Členové jmenovaní do Expertní skupiny jsou odborníky z řad akademické obce, členové Legislativní rady vlády, zástupci soudů a další právní autority.