Úvodník supervolební


autor: JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK
publikováno: 22.02.2017

I když na podrobnější zprávu o činnosti představenstva a orgánů ČAK a hodnocení jejich činnosti je dost času, chtěl bych přece jen již dnes zmínit dvě významné události loňského roku. Po velmi náročných a dlouhých úředních jednáních a řízeních se konečně povedlo vrátit budově Kaňkova paláce dřívější historickou hodnotu uzavřením ošklivého a nedůstojného průchodu v podloubí paláce. Byly zde provedeny nezbytné stavební úpravy, byla zřízena recepce a pamětní místo s výstavním prostorem, které slouží pro kulturní a společenské akce. Před budovou došlo k rozšíření chodníku a na nové důstojné místo na průčelí budovy byl umístěn památník 17. listopadu. Toto opatření bylo veskrze kladně přijato a nové umístění památníku 17. listopadu se při nedávných oslavách osvědčilo. Osobně jsem velmi rád, že se nám tak daří naplňovat odkaz donátora Jana Nepomuka Kaňky a udržovat naši historickou budovu v odpovídajícím stavebně-technickém i estetickém stavu.

Druhým významným milníkem, byť nikoliv tak viditelným, je přestavba internetového systému České advokátní komory. Stávající systém se bohužel vlivem postupných kroků, které na sebe ne vždy navazovaly, a především vlivem chaotického vývoje internetového světa a internetové komunikace (datové schránky, webové stránky, základní registry, apod.) dostal do stavu, kdy jej bylo nutno postavit znovu na nových základech, tak, aby vyhovoval advokacii 21. století a stále přísnějším požadavkům na bezpečnost. Systém je stavěn mimo jiné i tak, aby byl připraven poskytovat advokátům servis pro online poskytování právních služeb (přesněji, pro poskytování právních služeb přes internetové rozhraní). Nezakrývám, že jsme se v této věci inspirovali u zahraničních advokátních komor, zejména u advokátní komory francouzské, a pevně doufám, že se nám to podaří. Jde o nezbytně nutný krok, neboť vinklaření v internetovém světě, tedy online poskytování právních služeb osobami, které k tomu nejsou odborně ani materiálně vybaveny, dosáhlo obrovských rozměrů; trestní represe naprosto selhává a vedle podpory návrhů na správní represi podobných nekalých činností musí advokátní komora i jinou svojí činností přispět k tomu, aby advokáti a klientská veřejnost měli možnost spolehlivě realizovat právní služby tímto moderním způsobem.

Přípravy sněmu jsou v plném proudu. Základní organizační předpoklady pro konání sněmu jsou již vytvořeny. V současné době se připravují tzv. kvalifikované výzvy pro budoucí kandidáty, návrhy na obsazení sněmovních orgánů apod. Doufejme, že náš volební rok 2017 bude zejména rokem správných personálních rozhodnutí učiněných na sněmu.

I když jsem si vědom, že tento úvodník vychází až v únoru 2017, považuji za nikoliv opožděné popřát nám všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017.

JUDr. Martin Vychopeň, předseda ČAK