Ustanovení kolizního opatrovníka neslouží k urychlení řízení či účelovému snížení zátěže soudu, ale k důslednému hájení zájmů posuzovaných osob


publikováno: 01.12.2016

Soud prvního stupně rozhodl tak, že se všechny uvedené osoby ve svéprávnosti neomezují a jejich opatrovníkem se ponechává stěžovatel – město Smečno podle ustanovení § 465 obč. zák. Opatrovník má právo a povinnost opatrovance zastupovat ve všech právních jednáních s tím, že v běžných záležitostech  může jednat opatrovanec sám.

Proti tomuto rozsudku podal opatrovník (stěžovatel) odvolání s tím, že se nebrání výkonu své funkce, ale všechny osoby nejsou fakticky schopny jednat a nelze se řídit jejich vůlí; navrácení svéprávnosti by mělo být přezkoumáno.

Odvolací soud reagoval jmenováním kolizního opatrovníka všem opatrovancům, a to pro rozpor jejich zájmů se zájmem dosavadního opatrovníka. Kolizní opatrovník vzal nato obratem všechna odvolání zpět a odvolací soud řízení zastavil. Usnesení o zastavení řízení byla u Ústavního soudu rovněž napadena, ale jsou předmětem jiného řízení, které zatím nebylo skončeno.
Ústavní soud shledal porušení práva na spravedlivý proces odvolací instancí. Kolizní opatrovník byl jmenován bez přihlédnutí k zájmu opatrovaných osob (ostatně neměl možnost je ani kontaktovat). Jednalo se o formální rozhodnutí se snahou urychlit vyřízení věci. Byla též porušena práva dosavadního opatrovníka, neboť výše zmíněný rozpor zájmů nelze za daného stavu věci dovodit.  

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 866/16 je dostupný  zde

Zdroj: Ústavní soud