Upozornění koncipientům a školitelům: Agresívní chování a obchodování koncipientů s místy na seminářích nebude ze strany ČAK tolerováno!


publikováno: 24.04.2015

Přestože Česká advokátní komora připravila v dostatečném množství školení a seminářů, v poslední době se na semináře dostavuje obrovské množství advokátních koncipientů, kteří nejsou na seminář přihlášeni a v řadě případů se agresivně domáhají své účasti. O používání vulgárních nadávek vůči zaměstnankyním odboru výchovy a vzdělávání ČAK ani nemluvě. ČAK zaregistrovala i obchodování s uvolněním místa na semináři, což je absolutně neakceptovatelné. Zmiňovat to, že uvedené je následkem průběžného neabsolvování seminářů koncipienty v minulém období, je až nadbytečné. 

Advokátní koncipienti se často neorientují v aktuální úpravě stavovského předpisu upravujícího výchovu a vzdělávání advokátních koncipientů, resp. vůbec ji neznají a propadají panice zcela neopodstatněně. 

Zveřejňujeme tedy na úvodní stránce webu ČAK v banneru „Od 1. 7. 2015 vzdělávání koncipientů nově“ aktuální praktický manuál pro advokátní koncipienty a apelujeme na to, aby se účastnili seminářů skutečně jen v rozsahu vyžadovaném stavovským předpisem.           

Advokátní koncipienti svoji průběžnou neúčast na seminářích často zdůvodňují tím, že jim jejich školitelé neumožňovali chodit na školení, že musejí přece hlavně pracovat pro advokáta a ne se vzdělávat, k účasti na seminářích si musejí brát dovolenou atd. 

Jelikož se agrese a nevhodné chování advokátních koncipientů stupňuje s blížícím se termínem přechodu na novou koncepci výchovy a vzdělávání, považuje vedení ČAK za nutné upozornit, že i advokátní koncipient je povinen chovat se v souladu s čl. 4 Pravidel profesionální etiky, tedy je všeobecně povinen poctivým čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu. 

Chová-li se advokátní koncipient již ve fázi přípravy na výkon advokacie nepřiměřeně, nevhodně a neslušně, měl by zvážit svou další profesní budoucnost, když výkon advokacie je nepochybně spojen s mnohem více vyhrocenými a napjatými situacemi, než je účast na seminářích. 

Advokát, u něhož je koncipient v pracovním poměru, je povinen koncipientovi umožnit vzdělávání, které pro ně pořádá ČAK. Smyslem praxe advokátního koncipienta je příprava odborná a zejména profesní směřující ke složení advokátních zkoušek a k výkonu činnosti advokáta. Advokát zaměstnávající advokátního koncipienta by si měl uvědomit úlohu a odpovědnost spojenou s činností školitele. 

Dlouhodobé zkušenosti získané při advokátních zkouškách vedou orgány ČAK ke stále častějším diskusím na téma posílení kontroly plnění povinností školitelů a zvýšení odpovědnosti školitele za odbornou a profesní připravenost advokátního koncipienta u advokátních zkoušek. Při změně předpisu upravujícího výchovu a vzdělávání advokátních koncipientů se vycházelo ze smyslu a účelu koncipientské praxe, jimiž by mělo být primárně připravit advokátního koncipienta k vstupu do advokacie s uvědoměním si stavovských a etických pravidel provázejících profesní život advokáta.

 

JUDr. Radim Miketa,

předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání ČAK