ÚOHS se při místních šetřeních ve věci tzv. stavebního kartelu dopustil procesních pochybení


publikováno: 04.02.2019

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 3. 2018 zrušil rozhodnutí předsedy úřadu ze dne 22. 7. 2016 a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Dospěl totiž k závěru, že úřad před zahájením správního řízení dne 31. 7. 2012 nedisponoval důvodným podezřením na komplexní kartel týkající se rozdělení veřejných zakázek („bid rigging“) v oblasti stavebnictví, tak jak jej vymezil v předmětu správního řízení. Takto široké podezření nebylo dle soudu možno dovodit z jednoho anonymního nedatovaného podnětu poukazujícího na manipulaci se třemi konkrétními veřejnými zakázkami zadávanými městem Písek. Úřad v rámci správního řízení prováděl neohlášená šetření na místě, na nichž vyhledával informace přesahující rámec jeho důvodných podezření na spáchání deliktu, která měl dle obsahu spisové dokumentace před provedením každého místního šetření. Krajský soud považoval tato místní šetření za zakázaný „lov informací“, resp. tzv. „rybářské výpravy“, neboť byly provedeny na základě příliš široce vymezeného předmětu / účelu šetření a nerespektovaly tak procesní práva šetřených soutěžitelů, zejména právo na obhajobu. Důkazy získané na těchto místních šetřeních proto bylo nutno považovat za nezákonné a úřad je tak nemohl ve správním řízení použít. Jednalo se přitom o stěžejní důkazy svědčící o existenci zakázaných dohod mezi pokutovanými společnostmi.

Nejvyšší správní soud vzal při posuzování rozsáhlé kasační stížnosti úřadu v úvahu specifika bid riggingových dohod a extrémně složitou pozici úřadu při jejich odhalování. Ve světle pravidel stanovených dosavadní rozhodovací praxí českých i evropských soudů a relevantní právní úpravy však potvrdil závěr krajského soudu, že se úřad dopustil při provádění místních šetření procesních pochybení.

Jelikož […] stanovení účelu a rozsahu místních šetření nekorespondovalo s předchozím důvodným podezřením úřadu ohledně existence určitého protisoutěžního deliktu a úřad skutečně vyhledával informace, jež neodpovídaly předešlým indiciím o spáchání takového protiprávního jednání, je nutno provedená místní šetření považovat za nezákonná,“ konstatovala v rozsudku předsedkyně senátu JUDr. Lenka Kaniová.

Důkazy získané na těchto místních šetřeních je proto nutno považovat za nezákonné. Věcí se nyní bude úřad dále zabývat.

Informace k rozhodnutí ze dne 30. ledna 2019 ve věci sp. zn. 1 As 80/2018. Celé rozhodnutí zde.

Zdroj: NSS