Tribunál EU uložil Marine Le Pen, aby vrátila částku 300 000 eur za svoji asistentku


publikováno: 19.06.2018

Tato částka odpovídá příspěvkům, které Parlament vyplatil za spolupracovnici, kterou Marine Le Pen v období let 2010 až 2016 zaměstnávala jako parlamentní asistentku. Parlament Marine Le Pen vytýká, že neprokázala činnost místní parlamentní asistentky, jež by skutečně, přímo a výlučně souvisela s jejím mandátem. Marine Le Pen navrhuje, aby Tribunál Evropské unie zrušil rozhodnutí, které vůči ní Parlament přijal.

Tribunál rozsudkem žalobu Marine Le Pen zamítá a potvrzuje rozhodnutí Parlamentu o zpětném získání uvedené částky. Tribunál zamítá veškeré argumenty Marine Le Pen. Zejména má za to, že:

• generální tajemník Parlamentu má pravomoc přijímat rozhodnutí o vrácení neoprávněně vyplacených částek v rámci prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu;

• možnost Parlamentu rozhodovat o vrácení neoprávněně vyplacených částek na pokrytí nákladů za parlamentní asistenci neohrožuje nezávislost poslanců Evropského parlamentu;

• Marine Le Pen bylo řádně umožněno, aby vyjádřila své stanovisko, takže její práva na obhajobu nebyla porušena;

• je na poslancích Evropského parlamentu, a nikoli na Parlamentu, aby prokázali, že obdržené částky byly použity na pokrytí skutečně vynaložených nákladů, které vznikly v plném rozsahu a výlučně z důvodu zaměstnávání jejich asistentů;

• Marine Le Pen nebyla schopna prokázat, že její asistentka pro ni skutečně plnila úkoly. Nepředložila totiž důkaz o jakékoli činnosti parlamentní asistentky z titulu parlamentní asistence, což ostatně uznala na jednání. Marine Le Pen konkrétně neposkytla žádný důkaz, který by umožnil prokázat činnost přímé asistence, kterou by jí její asistentka poskytovala v prostorách Parlamentu, neboť pouze uváděná, avšak neprokázaná, přítomnost posledně uvedené v prostorách Parlamentu k tomuto účelu nepostačuje (Parlament ostatně na jednání uvedl, že nebylo možné, aby parlamentní asistent použil ke vstupu do parlamentních prostor vstupu vyhrazeného pro poslance). Dále, i když Marine Le Pen tvrdí, že její parlamentní asistentka měla úřední a skutečné bydliště u jednoho ze svých přátel v Bruselu, tato svá tvrzení opírá pouze o svá ujištění a nepodložila je žádnými důkazy;

• Marine Le Pen nebyla vystavena diskriminačnímu a podjatému zacházení, neboť nepředložila žádný důkaz, na jehož základě by bylo možné mít za to, že Parlament obdobná řízení vedl v minulosti či v současné době vede pouze vůči poslancům Evropského paramentu ze strany Front national.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU