oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Tribunál EU přijímá nová procesní pravidla

publikováno: 24.06.2015

Dne 1. července 2015 vstoupí v platnost nový jednací řád a nová prováděcí opatření(1), jejichž cílem je zajistit lepší průběh řízení před Tribunálem EU.)

Nový jednací řád

Nový jednací řád Tribunálu2, který je výsledkem práce započaté v roce 2012, nahradí jednací řád z roku 1991. Ten byl postupem času mnohokrát změněn ve snaze o přizpůsobení a zlepšení procesněprávní úpravy v závislosti na potřebách a vývoji. Vzhledem k tomu, že tato metoda dílčích změn dosáhla hranice svých možností, bylo nutné provést kompletní rekodifikaci, která připravila cestu pro reorganizaci původního textu a doplnění nových ustanovení. V tomto rámci bylo sledováno několik cílů.

Procesní pravidla byla přizpůsobena současnému stavu soudní agendy Tribunálu s tím, že byly jasně rozlišeny tři hlavní kategorie řízení, z nichž každá má vlastní charakteristické rysy:

- řízení o přímých žalobách, v jehož rámci dochází zvlášť často k překážkám v průběhu řízení a k podávání návrhů na vstup vedlejšího účastníka do řízení a žádostí o důvěrné nakládání;

- řízení o žalobách v oblasti duševního vlastnictví;

- řízení o kasačních opravných prostředcích proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu.

Několikaleté úsilí o zlepšení výkonnosti soudu pokračovalo v procesní rovině za účelem posílení schopnosti projednávat věci v přiměřené lhůtě a při dodržení požadavků na spravedlivý proces v souladu s nároky vyplývajícími z Listiny základních práv Evropské unie3. V této souvislosti stojí za zmínku zejména:

- rozšíření působnosti ustanovení o samosoudci na věci z oblasti duševního vlastnictví;

- zjednodušení pravidel upravujících určování jednacího jazyka a průběh písemné části řízení ve věcech z oblasti duševního vlastnictví (jediná výměna spisů účastníků řízení);

- zjednodušení režimu vedlejšího účastenství (již není upravena možnost povolit vedlejší účastenství, byl-li návrh podán po uplynutí normativně stanovené lhůty šesti týdnů ode dne zveřejnění oznámení o podání žaloby v    Úředním věstníku Evropské unie (Úř. věst. EU));

- možnost Tribunálu rozhodovat v řízeních o přímých žalobách bez konání ústní části řízení, nepožádá-li žádný z hlavních účastníků řízení o konání jednání;

- možnost Tribunálu rozhodovat bez konání ústní části řízení v řízeních o kasačních opravných prostředcích i v případě žádosti podané účastníkem řízení;

- zpřehlednění práv přiznaných vedlejším účastníkům;

- přenesení některých rozhodovacích pravomocí ze senátů na předsedy senátů a zjednodušení formy některých rozhodnutí stanovením nových případů, kdy se již nerozhoduje usnesením (například přerušení řízení a spojení věcí);

- stanovení, že Tribunál rozhodne co možná nejdříve o námitce nepřípustnosti, nepříslušnosti nebo nedostatku pravomoci, o návrhu na nevydání rozhodnutí ve věci samé nebo o jakékoli jiné překážce v průběhu řízení, o návrhu na vstup vedlejšího účastníka do řízení či o námitce proti žádosti o důvěrné nakládání.

Bylo dbáno na zajištění vzájemného souladu procesněprávních předpisů upravujících řízení před soudy Evropské unie zejména s ohledem na jednací řád Soudního dvora, který vstoupil v platnost dne 1. listopadu 2012, přičemž bylo usilováno o vystižení specifičnosti řízení o přímé žalobě, kde proti sobě stojí na jedné straně fyzická či právnická osoba nebo členský stát a na straně druhé unijní orgán.

Tribunál bude mít k dispozici pravidla, díky nimž se bude moci rozhodnout pro takový způsob organizace, jaký bude považovat za nejpříhodnější, a to zejména s ohledem na počet svých soudců a na pravidla k zajištění užitečného účinku změny statutu spočívající ve vytvoření funkce místopředsedy Tribunálu.

Byla poskytnuta řešení pro procesní situace, na které dosud neexistuje v procesních pravidlech odpověď; jedná se zejména o podmínky, za nichž může být věc nově přidělena, o úpravu návrhových žádání žaloby v průběhu řízení nebo o postup po předložení dokumentu v rámci dokazování nařízeného Tribunálem. Dále byl vypracován nový specifický procesní režim upravující způsob, jakým se v rámci řízení nakládá s důvěrnými údaji či podklady týkajícími se bezpečnosti nebo zahraniční politiky Unie nebo jejích členských států, a výjimky ze zásady kontradiktornosti, jež z toho mohou vyplývat. Tento režim upravený v článku 105 jednacího řádu však bude účinný až po zveřejnění rozhodnutí, kterým Tribunál určí bezpečnostní pravidla na ochranu těchto údajů.

Došlo rovněž k racionalizaci některých režimů: odstranění formálního požadavku, aby advokát zastupující právnickou osobu soukromého práva doložil, že mu procesní plnou moc udělila osoba k tomu oprávněná, upuštění od elektronické pošty jako způsobu předkládání podání (aby se odstranily některé pravidelně se objevující potíže a podpořilo se používání aplikace e-Curia).

Konečně po formální stránce došlo ke zpřehlednění jednacího řádu, a to díky definicím hlavních používaných pojmů, celkové reorganizaci a opatření každého článku nadpisem.

Prováděcí opatření

Na základě jednacího řádu přijal Tribunál několik aktů, jež vstoupí v platnost také dne 1. července 2015.

V souladu s článkem 224 nového jednacího řádu přijal Tribunál dne 20. května 2015 po konzultaci s členskými státy, Radou, Komisí, Parlamentem, OHIM a Radou evropských advokátních komor (CCBE) Prováděcí předpisy k jednacímu řádu Tribunálu.

Tyto předpisy, jimiž se zrušují a nahrazují Pokyny pro vedoucího kanceláře ze dne 5. července 20074 a Praktické pokyny pro účastníky řízení před Tribunálem ze dne 24. ledna 20125, vysvětlují, upřesňují a doplňují některá ustanovení jednacího řádu. Jejich účelem je zejména poskytnout zástupcům účastníků řízení informace k prezentaci a předkládání podání a podkladů a umožnit jim, aby brali v úvahu skutečnosti, s nimiž Tribunál musí počítat. Je třeba podotknout, že ustanovení o přístupu třetích osob k soudnímu spisu, o anonymitě a o odstranění údajů ve vztahu k veřejnosti, která jsou v současnosti obsažena v Praktických pokynech pro účastníky řízení, nejsou zakotvena v Prováděcích předpisech, nýbrž byla doplněna do nového jednacího řádu. Stejně tak došlo k posílení významu omezení délky spisů účastníků řízení zahrnutím příslušného pravidla, které je v současnosti obsaženo v Praktických pokynech pro účastníky řízení, do jednacího řádu. Způsob uplatňování tohoto ustanovení a důsledky jeho opakovaného nedodržení jsou popsány v Prováděcích předpisech.

Formulář žádosti o bezplatnou právní pomoc, na nějž je pamatováno v jednacím řádu, musel být přizpůsoben tak, aby v něm bylo promítnuto rozšířené uplatnění bezplatné právní pomoci i na právnické osoby. Po formální stránce byly též zvýrazněny informace určené k usnadnění jeho pochopení osobami, které nejsou zastoupeny advokátem. Nový formulář žádosti o bezplatnou právní pomoc, který bude zveřejněn v Úř. věst. EU a zpřístupněn na internetových stránkách Soudního dvora Evropské unie, bude povinně používán od 1. července 2015.

Na internetových stránkách Soudního dvora Evropské unie jsou nyní rovněž přístupné tři příručky, na něž se odkazuje v Prováděcích předpisech. Tyto dokumenty, jež mají napomoci zástupcům účastníků řízení, poskytují informace o prezentaci a předkládání návrhů v listinné podobě nebo prostřednictvím aplikace e-Curia a o průběhu jednání.

_______________________________________

(1) Prováděcí předpisy k jednacímu řádu Tribunálu, formulář žádosti o bezplatnou právní pomoc a několik příruček.

(2) Po souhlasném stanovisku Soudního dvora byl návrh jednacího řádu předán dne 14. března 2014 Radě v souladu s čl. 254 pátým pododstavcem SFEU. Po schválení Radou dne 10. února 2015 byl jednací řád Tribunálem přijat dne 4. března 2015 a zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. dubna 2015 (Úř. věst. L 105, s. 1).

(3)  Článek 47 Listiny.

(4)  Pokyny pro vedoucího kanceláře ze dne 5. července 2007 (Úř. věst. L 232, s. 1), ve znění změn ze dne 17. května 2010 (Úř. věst. L 170, s. 53) a ze dne 24. ledna 2012 (Úř. věst. L 68, s. 20).

(5)  Praktické pokyny pro účastníky řízení před Tribunálem ze dne 24. ledna 2012 (Úř. věst. L 68, s. 23).

 

Zdroj: Soudní dvůr EU