oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Tribunál a Soudní dvůr EU vydaly statistiky případů za rok 2018

publikováno: 25.03.2019

Soudní statistiky za rok 2018: Soudní dvůr a Tribunál zaznamenaly rekordní produktivitu se 1 769 ukončenými věcmi. V letech 2016 a 2017 činil počet ukončených věcí přibližně 1 600, avšak tento počet byl od té doby výrazně překročen, neboť v roce 2018 dosáhl 1 769 ukončených věcí.

Počet nových věcí, které byly předloženy oběma soudům, činí 1 683, což potvrzuje rostoucí trend v posledních letech. Nárůst produktivity vedl k souvisejícímu poklesu počtu projednávaných věcí: 2 334 věcí v roce 2018 oproti 2 420 věcem v roce 2017 a 2 358 věcem v roce 2016.  

Soudní dvůr

Počet věcí předložených Soudnímu dvoru značně vzrostl: 849 nových věcí představuje úroveň, jíž Soudní dvůr doposud nikdy nedosáhl, neboť počet zahájených věcí vzrostl oproti roku 2017 o 110, což je nárůst téměř o 15 %. Tento nárůst je zejména důsledkem zvýšení počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, který v roce 2018 činil 568 oproti 533 v předchozím roce. Tento počet se za posledních deset let téměř zdvojnásobil a žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce představují 70 % věcí projednávaných Soudním dvorem. Počet kasačních opravných prostředků podaných proti rozhodnutím Tribunálu vzrostl o 35 %, ze 147 na 199. Počet přímých žalob se rovněž zvýšil. Počet návrhů na předběžné opatření je sice nižší, neboť se jedná o mimořádné řízení, avšak přesto se zdvojnásobil (6 návrhů v roce 2018 oproti 3 návrhům v roce 2017).  

Jak zdůraznil předseda K. Lenaerts, „tyto statistiky dokládají, v jaké míře Soudní dvůr přispívá k upevnění základních hodnot Evropské unie a k posílení důvěry vnitrostátních soudů i všech jednotlivců ve společný evropský projekt“.  

Rovněž produktivita Soudního dvora byla v roce 2018 výjimečná. Počet ukončených věcí v roce 2018, který činí 760 oproti 699 v roce 2017, je totiž historickým rekordem. Úsilí vynaložené na zvýšení efektivity při vyřizování věcí dosáhlo svých mezí, je tedy důležité, aby se v blízké době začal uplatňovat projekt mechanismu předchozího uznávání přijatelnosti některých kasačních opravných prostředků.

 

Průměrná délka řízení před Soudním dvorem se rovněž v roce 2018 zkrátila. Z analýzy této průměrné délky podle druhů procesních prostředků však vychází najevo, že doba vyřizování žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce se mírně prodloužila, z 15,7 měsíce na 16 měsíců, zatímco doba vyřizování kasačních opravných prostředků, jež se značně zkrátila, činila 13,4 měsíce, což představuje zlepšení téměř o 4 měsíce oproti roku 2017. Průměrná doba vyřizování přímých žalob se výrazně zkrátila: z 20,3 měsíce v roce 2017 na 18,3 měsíce.  

Tribunál

Počet věcí předložených Tribunálu oproti roku 2017 mírně poklesl, s 834 novými věcmi, což představuje pokles o přibližně 9 %. Tento počet, k němuž přistupuje 44 návrhů na předběžné opatření, je však rovnocenný počtu v roce 2015, přičemž roky 2016 a 2017 byly ovlivněny mimořádnými okolnostmi.  

Tribunál současně potvrdil rostoucí trend své produktivity, která dosáhla rekordního počtu 1 009 ukončených věcí, což představuje nárůst téměř o 13 % oproti roku 2017.  

Důsledky tohoto nárůstu produktivity se okamžitě projevily na počtu projednávaných věcí, který nyní činí 1 333 oproti 1 508 v roce 2017 (tedy snížení téměř o 12 %).  

Celková délka řízení (20 měsíců u věcí rozhodnutých rozsudkem nebo usnesením) se oproti roku 2017 do jisté míry prodloužila, a to zejména z důvodu vyřizování velkého počtu věcí v oblasti hospodářské soutěže, jejichž objemnost a složitost si vyžádaly dobu vyřizování vysoce přesahující průměrnou dobu vyřizování ostatních věcí. Navzdory tomuto cyklickému jevu se hodnoty udržují na úrovni výrazně nižší než před uskutečněním reformy struktury soudů Unie. h zavedení této nové struktury soudů je tedy z kvantitativního hlediska potvrzen. K tomu je podle předsedy M. Jaegera třeba dodat, že „vzhledem k zesílené rozhodovací kapacitě může nyní Tribunál přidělovat více věcí (87 v roce 2018) rozšířeným senátům složeným z pěti soudců s cílem podpořit kvalitu judikatury a vypořádat se s věcmi zásadního významu“.

 

 

Zdroj: Soudní dvůr EU