Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I.


autor: Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
publikováno: 10.03.2014

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., je v účinnosti teprve od 1. 1. 2014 a nabytí jeho účinnosti provázely (a dosud provázejí) obavy jak odborníků, tak laické veřejnosti z fungování soukromoprávních vztahů v praxi. Tyto obavy vyvolala ne vždy šťastná medializace přijetí nové úpravy, jakož i různé kritické názory, které se objevily v odborném tisku. Nedostatečná popularizace přípravy nového soukromoprávního kodexu potom zneklidnila i širokou veřejnost. Proto je velmi cenným a užitečným nakladatelským počinem nakladatelství Wolters Kluwer, že přišlo v poměrně velmi krátké době po účinnosti nového občanského zákoníku s vydáním I. svazku jeho komentáře.

Jedná se o pozoruhodné dílo nejenom rozsahem, ale zejména svým obsahem. Před autory stál nelehký úkol. Vypořádat se s novou, dlouho připravovanou a očekávanou právní úpravou občanského zákoníku, která se nemohla (při takto obrovském díle) vyvarovat nepřesnostem, nejasnostem či místy dokonce koncepční neujasněnosti. Je však třeba konstatovat, že se autoři s tímto úkolem vypořádali nadmíru zdařile.

Komentář připravil osvědčený kolektiv zkušených autorů pod hlavní redakcí předních osobností naší civilistiky, profesorů pražské a brněnské právnické fakulty. Jednotlivé pasáže zpracovali odborníci jak z teoretické fronty (většinou pedagogové právnických fakult), tak z oblasti právní praxe.

Zpracovatelé měli úkol o to složitější, neboť dosud není mnoho pramenů, ze kterých by bylo možné čerpat. V řadě otázek hledali inspiraci v prvorepublikovém občanském právu (jak ostatně i sám tvůrce zákoníku prof. Eliáš uvádí v důvodové zprávě) nebo v civilních kodexech zejména střední Evropy.

Ve velice krátké době spatřil světlo světa I. svazek komentáře, představující výklad prvních 654 paragrafů občanského zákoníku. Jedná se o rozsáhlé dílo, které na 1736 stranách podává kvalitní a podrobný výklad jednotlivých paragrafů, upozorňuje na souvislosti s dalšími právními předpisy a odkazuje na literaturu.

V důsledku rekodifikace soukromého práva u nás, je komentář velmi očekávanou publikací, která pomůže nejenom vyjasnit nové pojmy, ale také pochopit nový občanský zákoník jako obecný kodex soukromého práva a vysvětlit nepřesnosti, které teorie i aplikační praxe spatřuje v některých ustanoveních. Autor této recenze považuje za potřebné upozornit např. na úvod, zpracovaný na 33 stranách. Jedná se o velmi pěkně a podrobně zpracovaný úvod autorů prof. Pelikánové a dr. Pelikána, který uvádí čtenáře do souvislostí se vznikem nového kodexu, jeho myšlenkovými základy a východisky, jakož i jeho strukturou. V neposlední řadě poukazuje na některé nepřesnosti, nelogičnosti či nedostatky, vzniknuvší uzavřením se před širší doktrinální diskusí. Jedná se o zcela jiný, kritický pohled na celé legislativní dílo, než který byl dosud veřejnosti přístupný v podobě autorovy důvodové zprávy. Je třeba konstatovat, že se jedná o celou řadu cenných postřehů, které jsou využitelné nejenom v teoretické, ale i aplikační rovině. Pohled obou zmíněných autorů úvodu je však nejenom kritický, ale v řadě případů také pochvalný, což pro takto velké legislativní dílo je nepochybně pozitivní.

Součástí každého komentáře je také judikatura a literatura. V tomto ohledu měli autoři situaci hodně složitou. Vzhledem k dosud neexistující nové judikatuře, zařadili do komentáře pouze některou vybranou a použitelnou judikaturu z předcházejícího občanského nebo obchodního zákoníku, jakož i ojediněle také historickou prvorepublikovou judikaturu. Podobná situace byla s literaturou. Výběr článků nebo monografií k nové rekodifikaci dosud není tak bohatý. Proto sem autoři zařadili i některé publikace a díla z minulých právních úprav. Jedná se o tituly, které mohou být využity v nové úpravě tam, kde nedošlo k zásadní změně a jsou tak interpretačně použitelné i pro novou právní úpravu. To se týká např. některé literatury z obchodního práva.

Nově vydaný první svazek komentáře k občanskému zákoníku je nadmíru potřebnou publikací, pomáhající pochopit nejenom samotný nový text zákona, ale také význam, smysl a cíle celé rekodifikace českého soukromého práva. Svým charakterem je publikací potřebnou nejenom pro odborníky, jako jsou advokáti, notáři, státní zástupci a další profese, ale také pro širokou neprávnickou veřejnost. Poučení zde naleznou např. úředníci veřejné správy, studenti právnických fakult a škol s právním zaměřením a v neposlední řadě také laická veřejnost, představující spotřebitele, prodávající, kupující, pronajímající a další osoby vystupující v soukromoprávních, zejména občanskoprávních vztazích. Přeji autorům komentáře hodně úspěchů při zpracování tohoto velkého legislativního díla.

Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.

 

Můžete objednat Z D E.