oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stručné zprávy z představenstva

publikováno: 03.05.2018

Ve dnech 9. a 10. dubna se konala 8. schůze představenstva ČAK, o jejímž programu a závěrech přináší informace místopředseda ČAK Mgr. Robert Němec, LL.M.:

Transpozice směrnice DAC 5 

Představenstvo projednalo situaci ohledně transpozice směrnice DAC 5 prostřednictvím novely daňového řádu, o které jsme vás průběžně informovali, a to zejména v souvislosti s ohrožením důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. (Pozn.: Poslanecká sněmovna schválila dne 21. března 2018 novelu daňového řádu, která má usnadnit spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy při získávání informací potřebných pro správu daní. Účelem této novely je umožnit správci daně pro účely výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní přístup k vybraným údajům získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz. Správce daně si bude moci vyžádat informace od advokátů a dalších členů profesních komor pouze v rozsahu směrnice DAC 5, tedy za účelem mezinárodní výměny informací. Příslušné informace od členů těchto komor budou požadovány výhradně ze strany Generálního finančního ředitelství, nikoli ze strany jednotlivých správců daně. V případě advokátů a notářů se tak současně bude dít prostřednictvím příslušné komory, tedy informace nebudou požadovány přímo po jejich jednotlivých členech.)

Představenstvo vzalo informace k transpozici směrnice DAC 5 na vědomí s tím, že legislativní odbor společně s mezinárodním odborem připravil stručný materiál pro senátní řízení zohledňující komparatistickou studii mezinárodních úprav reflektující směrnici DAC 5, a to včetně výtahu z materiálu o stavu v Rakousku, Německu, Francii a Anglii.

Dne 25. dubna však Senát novelu daňového řádu zamítl jako celek. Novela se tedy vrací do poslanecké sněmovny, avšak jen k jednomu čtení, kdy je vyloučena poslanecká normotvorba. Sněmovna musí pro přijetí zákona senát 101 hlasy přehlasovat, což pravděpodobně udělá, protože pro ve třetím čtení při projednávání hlasovalo 125 poslanců. Předpokládáme, že novela bude přijata cca během dvou měsíců.

Již nyní se ČAK připravuje na transpozici Směrnice DAC 6, o které vás budeme průběžně informovat. 

Bezplatná právní pomoc 

Představenstvo schválilo usnesení podle § 44 odst. 4 písm. b) a § 53 odst. 1 písm. j) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, o zajištění bezplatné právní pomoci.

Advokát, který se rozhodne poskytovat bezplatné právní služby podle § 18a až 18c zákona, oznámí tuto skutečnost ČAK, která provede záznam této skutečnosti do seznamu advokátů postupem podle § 18d odst. 2 zákona.

Představenstvo touto cestou apeluje na advokáty, aby se zodpovědně postavili k plnění této společenské úlohy advokacie a přihlásili se k dobrovolnému poskytování bezplatné právní pomoci.

Představenstvo opakovaně projednávalo se zástupci MSp velmi nízkou výši odměny za právní poradu podle § 18a ZA (150 Kč), resp. výše odměny za právní poradu poskytnutou podle § 18b ZA (300 Kč). V tomto směru je nezbytné, aby advokátní stav vnímal, že výše uvedených odměn byla ze strany MSp navržena s ohledem na skutečnost, že ze strany advokacie a advokátů jde o aktivity v kategorii pro bono a ve své podstatě o veřejnou službu, která souvisí s výsadním postavení advokátů na poli poskytování právních služeb. Přesto předsedovi bylo uloženo, aby při příštím jednání s ministrem spravedlnosti tuto problematiku ještě jednou otevřel. 

Stanovisko k mlčenlivosti advokáta ve vztahu k registru smluv 

Představenstvo schválilo stanovisko k otázce mlčenlivosti advokáta ve vztahu k registru smluv. Podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, mají některé subjekty povinnost uveřejnit ve zřízeném registru smluv každou soukromoprávní smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, kterou tento subjekt uzavře. Sankcí za neuveřejnění je neúčinnost smlouvy, resp. smlouvy podléhající tomuto zákonu nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Na základě analýzy legislativního odboru dospělo představenstvo k názoru, že povinnost uveřejňovat v registru smluv se vztahuje rovněž na smlouvy o poskytování právních služeb, je-li klientem advokáta subjekt vypočtený v § 2 odst. 1 písm. a) zákona. Samotná povinnost mlčenlivosti advokáta tím není dotčena, protože povinnost uveřejnit smlouvu se vztahuje na klienta, nikoli na advokáta. V rámci výjimek je však nutné zohlednit především ust. § 3 odst. 1 zákona, podle kterého lze z uveřejnění vyloučit ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Podle ust. §9 zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud je žadatelem požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. Lze tedy dovodit, že povinný subjekt nemusí uveřejnit v registru smluv takové informace, které představují obchodní tajemství. 

GDPR 

Představenstvu byla předložena Metodika pro advokáty k dosažení shody s GDPR (manuál pro advokáty) s tím, že tato Metodika bude všem advokátům rozeslána prostřednictvím datových schránek (pozn. red.: metodika byla všem advokátům rozeslána 24. 4. 2018). K tomu Dr. Maisner a Dr. Chaloupková uvedli, že na banneru ČAK budou koncentrovány otázky k problematice GDPR a vzory formulářů, které budou dle vývoje souvisejících vztahů aktualizovány. Dále Dr. Maisner sdělil, že audit ohledně GDPR probíhá na Komoře efektivně, jsou zapracovávány změny systému KIS pro soulad s nařízením EU o GDPR. Na závěr Dr. Maisner sdělil, že jednání se zástupci ÚOOÚ jsou vstřícná a systémová.