Stanovisko NS ke zveřejněnému věcnému záměru nového civilního řádu soudního


publikováno: 14.12.2017

Nejvyšší soud konstatoval, že představený věcný záměr v částech týkajících se dovolacího řízení zjevně spoléhá na funkčnost takto pojatého institutu v zahraničních právních řádech, bez jakéhokoli zohlednění letitých zkušeností Nejvyššího soudu s nefunkční úpravou dovolacího řízení podle občanského soudního řádu, jenž prvky „oprášené“ věcným záměrem obsahoval v letech 1993 až 2000. Již při připomínkování podkladů pro novelu občanského soudního řádu v pasážích týkajících se dovolání, účinnou od 30. 9. 2017, občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu odmítlo úpravu dovolacího řízení v podobě, která se znovu (k nemalému překvapení soudců) promítá do té části představeného věcného návrhu, podle níž bude o přípustnosti dovolání rozhodovat „též“ odvolací soud.

Nejvyšší soud k tomu poukazuje na svoji bohatou judikaturu, jež v minulosti odhalila nedostatky (nefunkčnost) takové právní úpravy. Předpokládané pojetí dovolání coby „řádného“ opravného prostředku oslabuje ústavní princip právní jistoty a v řadě případů podle NS povede k oddálení vlastního výkonu napadaných rozhodnutí i tam, kde by nyní vůbec nepřicházel v úvahu odklad vykonatelnosti nebo odklad právní moci rozhodnutí. Dále NS považuje za nesprávný názor, že nová úprava dovolání přinese zrychlení řízení.

Všechny námitky jsou k dispozici v materiálu Stručné vyjádření NS k věcnému záměru o.s.ř.docx. Nejvyšší soud je připraven v rámci oficiálního připomínkového řízení aktivně spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti na přípravě nového civilního řádu soudního, aby byl vytvořen skutečně kvalitní procesní kodex, který bude v následujících desetiletích sloužit bez potřeby dodatečných zásadních úprav všem soudům v České republice.

Zdroj: TZ Nejvyššího soudu.