Stanovisko České advokátní komory k podezření na nezákonné odposlechy telefonických rozhovorů mezi obviněným a jeho obhájci


publikováno: 23.02.2017

K základním lidským právům garantovaným ústavním pořádkem ČR, patří i právo obviněného, aby se mohl hájit sám nebo prostřednictvím obhájce (článek 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod). Toto základní lidské právo je rozvedeno některými zákony, zejména trestním řádem. Ten garantuje důvěrnost informací mezi klienty a jejich obhájci mimo jiné i tím, že pokud orgány činné v trestním řízení hodlají získat poznatky o osobách a věcech pomocí technických prostředků utajeným způsobem (například odposlechy telefonních hovorů), mohou tak učinit pouze na základě povolení soudu.

Komunikace obviněného s obhájcem je z odposlechů vyloučena, a pokud je dodatečně zjištěno, že došlo k odposlechu takové komunikace, jsou orgány policie povinny záznamy takové komunikace zničit a získané poznatky nijak nepoužít (§ 158d odst. 1 trestního řádu).

Z materiálů, které má ČAK k dispozici, se jeví jako důvodné podezření, že orgány činné v trestním řízení porušily výše uvedená ustanovení trestního řádu a Listiny základních práv a svobod a hrubým způsobem zasáhly do práva na obhajobu tím, že nejenže činily záznamy o komunikaci mezi obviněným a jeho obhájci, ale dokonce tyto záznamy zařadily do trestního spisu.

Pokud se uvedené podezření potvrdí, půjde o bezprecedentní zásah do základních lidských práv osob na našem území, z něhož bude třeba vyvodit nejpřísnější důsledky. Ve věci již podnikla relevantní kroky UO ČR. ČAK bude tento případ dále sledovat a bude nepochybně projednán i na již dříve domluvené schůzce nejvyššího státního zástupce s předsedou ČAK.

Připojujeme i text podnětu UO ČR Nejvyššímu státnímu zastupitelství k postupu dle § 158 odst. 1 trestního řádu  Z D E.

vedení ČAK