Stanoviska k NOZ: K příplatku akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál


publikováno: 18.07.2014

Stanovisko:

„Příplatek akcionáře do vlastního kapitálu akciové společnosti mimo základní kapitál není zákonem o obchodních korporacích upraven; obdobně nebyl upraven ani obchodním zákoníkem. Na povaze příplatku se změnou právní úpravy nic nemění a nadále je jeho poskytnutí možné a dovolené.“

Odůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích neupravuje (na rozdíl od společnosti s ručením omezeným) příplatek akcionáře do vlastního kapitálu mimo základní kapitál (dále jen „příplatek“). Stejně tomu bylo i za účinnosti obchodního zákoníku.

Poskytnutí příplatku není zákonem výslovně zakázáno a nelze ani dovodit, že by jeho poskytnutí bylo v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy. Poskytnutím příplatku totiž nejsou poškozována práva společnosti, jejich akcionářů či věřitelů, naopak jeho poskytnutím dochází ke zvýšení hodnoty účasti akcionářů, dobytnosti pohledávek věřitelů a úvěruschopnosti. Poskytnutí příplatku akcionářem je tudíž možné a dovolené.

Pro úplnost lze zmínit, že výslovně možnost příplatků akcionářem v souvislosti se změnou právní formy připouští § 365 odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

Je na akciové společnosti, aby si případně stanovila pravidla poskytnutí příplatku. Právním titulem pro poskytnutí příplatku je nepojmenovaná smlouva, pro niž zákon nepředepisuje žádné formální náležitosti.

 

Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/vykladova-stanoviska/.