oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Stanislav Malý: Stavební zákon. Komentář

autor: prof. JUDr. Karel Marek
publikováno: 18.10.2013

Wolters Kluwer ČR, Praha 2013, 2. aktualizované vydání, 896 stran, 1785 Kč.

Autora této publikace zná veřejnost mj. již z prvního vydání tohoto komentáře z roku 2007 i jako spoluautora komentáře k zákonu o státní památkové péči (spolu s JUDr. Jiřím Varhaníkem). Průběžně publikuje zejména i v časopisu Právní rádce. Po absolvování Právnické fakulty UK v Praze (1978) úspěšně ukončil „postgraduální studium“ v oboru „stavební právo“ na téže fakultě (1986). Věnuje se především veřejnému stavebnímu právu a postupně zastával vedoucí funkce v tomto oboru na obvodním úřadu Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu kultury ČR.

Postupně pak i pedagogicky působil na vysokých školách. Jmenujme alespoň Stavební fakultu ČVUT, Lesnickou a environmentální fakultu ČZU, Fakultu životního prostředí ČZU, Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně. Jedná se tedy o zkušeného autora s řadou praktických, ale i teoretických a pedagogických znalostí.

I když to nebyl jediný impulz ke 2. vydání komentáře, významnou úlohu tu jistě sehrála novela stavebního zákona. Ta nemění koncepci tohoto zákona, chtěla však zpřesnit úpravu jednotlivých postupů a institutů tak, aby právní úprava územního plánování v praxi nevyvolávala interpretační a aplikační problémy; chce též zjednodušit a racionalizovat některé postupy a instituty právě územního plánování.

Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 350/2012 Sb., jde rovněž o odstranění některých nedůvodných odchylek od správního řádu (jako obecného procesního předpisu), např. u zveřejňování písemností, vydávání územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy.

Do stavebního zákona se pak promítají i mezinárodní závazky České republiky, zejména na úseku posuzování koncepcí a záměrů na životní prostředí a soustavu Natura 2000. Přitom se definuje vztah k předpisům, které tuto problematiku v našem právním řádu obecně upravují tak, aby byly limitovány duplicity a administrativní náročnost těchto procesů.

Cílem bylo mj. neregulovat případy, o kterých z hlediska veřejných zájmů není třeba rozhodovat v územním řízení. Snahou je provést vazbu na požadavky spojené s informováním a účastí veřejnosti v územních řízeních (Aarhuská úmluva), a to rovněž v rámci aplikace institutů, které nahrazují územní rozhodnutí. Podrobněji se pak mj. upravují i otázky činnosti autorizovaných inspektorů.

Recenzované vydání komentáře je určeno především pro praktické využívání při řešení problémů, se kterými se lze setkat při provádění a aplikaci zákona.

Publikace obsahuje rovněž upravený a doplněný přehled souvisejících ustanovení zákona a podstatně rozšířený rozbor souvisejících právních předpisů. Nemohly být však zařazeny některé prováděcí předpisy, neboť jsou připraveny k vydávání až v průběhu roku 2013. V komentáři je však respektován právní stav k 1. 1. 2013 a platí zde známé „kdo rychle dává, dvakrát dává“, zvláště je-li to s příslušnou erudicí a odborností.

 

prof. JUDr. Karel Marek, Akademie Sting, Brno-Jundrov

 

Můžete objednat ZDE.