Simona Stočesová: Omyl v českém a zahraničním trestním právu


autor: doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D.,
publikováno: 13.11.2013

 

Omyl z pohledu trestního práva je velmi složitou teoretickou kategorií, která se ovšem promítá i do posuzování konkrétních trestních věcí, zejména z pohledu charakteristiky skutkových podstat trestných činů i z pohledu jednání a zavinění pachatele. Problematika omylu, jak sama autorka hned v předmluvě své publikace naznačuje, zahrnuje řadu dílčích otázek, jejichž řešení nepatří k jednoduchým a vede v praxi často k protichůdným závěrům. Publikace, která vznikla jako výsledek disertační práce autorky, je rozdělena do osmi kapitol. Po nezbytných teoretických informacích, ve kterých se pojednává o teoretických východiscích pro posuzování omylů v trestním právu, se autorka od třetí kapitoly věnuje zejména omylu na straně pachatele a jeho důsledkům pro posuzování skutkových i právních okolností věci, včetně dopadů na hodnocení zavinění pachatele. Standardně je problematika omylu rozdělena do tří základních kategorií, a to na omyl skutkový, právní a zvláštní případy skutkového omylu. Osmá kapitola publikace je pak věnována zahraničním úpravám omylů, zejména pak posuzování omylu podle německého trestního práva. Téma je zpracováno přehledně a velmi erudovaně, to se samo o sobě dalo u tak zkušené autorky předpokládat, neboť se v podstatě na otázky omylu specializuje již řadu let. Na toto téma nepíše poprvé, je autorkou řady příspěvků v odborné literatuře i odborných publikací. Intenzivní studium, zkušenosti a zahraniční stáže ji právem řadí k předním odborníkům z oblasti trestního práva, specializovaných právě na tuto problematiku. Po odborné, stylizační i obsahové stránce není co vytýkat. Práce je napsána, jak jsem již naznačil, na vysoké odborné úrovni. Stejně tak není co vytknout po formální stránce. Vzhledem k závažnosti tématu a jeho zpracování je publikace teoreticky velmi přínosná. Mapuje v dostatečném rozsahu a struktuře charakteristiku, strukturu i posuzování omylů v českém trestním právu. Tento pohled je zevrubně obohacen zahraničními právními úpravami, podrobně pak právní úpravou omylu v SRN. Přínos práce však není jenom v teoretické rovině, protože publikace může pomoci i v praktickém posuzování omylů v trestním právu, kde se orgány činné v trestním řízení s touto problematikou setkávají velmi často, velmi často ovšem i tápou, jak faktický stav řešit. Publikace jim v této otázce může velmi významně pomoci, aby se vyvarovali zpochybnitelných závěrů a vlastně „profesních omylů“. Publikaci proto nezbývá, než hodnotit jako velmi dobrý přínos pro trestněprávní teorii i praxi.

 

doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D., ředitel Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín Vysoké školy Karlovy Vary, o. p. s.

Můžete koupit Z D E.