Shrnutí předpisů o advokacii


autor: Martin Pelikán
publikováno: 27.07.2018

I.     Účastníci kárného řízení a kárné orgány

Podrobnosti postupu v rámci kárného řízení stanoví Ministerstvo spravedlnosti svou vyhláškou, tj. kárným řádem.

Účastníky kárného řízení jsou kárný žalobce a advokát či advokátní koncipient, proti němuž bylo kárné řízení zahájeno (kárně obviněný).[1]

Předseda kárné komise České advokátní komory ustanoví bez odkladu po zahájení kárného řízení kárný senát a jmenuje jeho předsedu. Zanikne-li funkce některého z členů kárného senátu, předseda kárné komise jmenuje člena nového, popřípadě určí nového předsedu kárného senátu. Dosud provedené důkazy se v takovém případě provedou znovu pouze tehdy, navrhne-li to některý z účastníků řízení.[2]

Z projednávání a rozhodování věci je vyloučen ten člen kárného senátu, u něhož lze mít důvodnou pochybnost o jeho nepodjatosti pro poměr k projednávané věci, k účastníkům kárného řízení nebo k jejich zástupcům. Dozví-li se člen kárného senátu o skutečnostech, pro které je vyloučen, oznámí to neprodleně předsedovi kárné komise. Do jeho rozhodnutí může činit jen takové úkony, jež nesnesou odkladu.[3]

Účastník kárného řízení je povinen uplatnit námitku podjatosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno sdělení o složení kárného senátu. Nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů poté, co se o něm dozvěděl. K námitce uplatněné později by nebylo možné přihlížet. O vyloučení člena kárného senátu rozhodne bez odkladu předseda kárné komise.[4]

Požádá-li písemně člen kárného senátu o odvolání ze své funkce, předseda kárné komise ho z funkce odvolá, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné.[5]

K ustanovení odvolacího kárného senátu dochází předsedou odvolací kárné komise vždy bez odkladu poté, co bylo předsedou kárné komise předloženo odvolání proti kárnému rozhodnutí, a to společně se jmenováním jeho předsedy. Ustanovení o případné podjatosti členů kárného senátu platí přiměřeně s některými modifikacemi a pro některé další vztahy rovněž pro odvolací kárný senát.[6]

Písemné vyhotovení rozhodnutí, kterým se řízení před kárným senátem nebo před odvolacím senátem končí, musí být doručeno jeho účastníkům do vlastních rukou.[7]

II.   Kárná žaloba

Kárná žaloba se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla České advokátní komory. Kárné řízení je zahájeno dnem, kdy byla kárná žaloba doručena. Kárná žaloba musí být podána písemně. Obsahovat by měla zejména popis skutku, v němž je spatřováno kárné provinění, odůvodnění a návrh na provedení důkazů v kárném řízení. V odůvodnění je třeba uvést právní povinnost, jejíž porušení se vytýká. Neobsahuje-li kárná žaloba stanovené náležitosti, vyzve předseda kárné komise kárného žalobce, aby vady podání odstranil, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení takové výzvy.[8]

Současně se zasláním kárné žaloby kárně obviněnému sdělí předseda kárné komise účastníkům kárného řízení jména členů kárného senátu s poučením o právu vznést námitku podjatosti. Předseda kárné komise vyzve dále kárně obviněného, aby se nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla kárná žaloba doručena, písemně vyjádřil. Vyjádření se podává předsedovi kárné komise podáním adresovaným do sídla České advokátní komory.[9]

Byla-li ohledně téhož skutku podána kárná žaloba oběma kárnými žalobci (předsedou kontrolní rady i ministrem spravedlnosti), zastaví se kárné řízení zahájené na základě kárné žaloby později došlé.[10]

Kárnou žalobu může vzít kárný žalobce zpět do doby, než se kárný senát, respektive v odvolacím řízení odvolací senát, odebere k poradě. Po zahájení jednání kárného senátu tak může učinit jen se souhlasem kárně obviněného. Byla-li kárná žaloba vzata zpět, kárné řízení se zastaví.[11] 

 

Ukázka z knihy Shrnutí předpisů o advokacii(192 stran, Praha 2018), kterou lze zakoupit v nakladatelstvíWolters Kluwer ČR, a. s.

 [1]     Ustanovení § 1 kárného řádu.

[2]     Ustanovení § 2 kárného řádu.

[3]     Ustanovení § 3 odst. 1 kárného řádu.

[4]     Ustanovení § 3 odst. 2 a 3 kárného řádu.

[5]     Ustanovení § 4 kárného řádu.

[6]     Ustanovení § 5 kárného řádu.

[7]     Ustanovení § 39 odst. 1 kárného řádu.

[8]     Ustanovení § 7 odst. 1 a 2 kárného řádu.

[9]     Ustanovení § 8 kárného řádu.

[10]    Ustanovení § 9 kárného řádu.

[11]    Ustanovení § 10 kárného řádu.