SD EU: Vnitrostátní orgány mohou odmítnout udělit vízum ke studiu z důvodu veřejné bezpečnosti, ale musí to řádně odůvodnit


publikováno: 11.04.2017

Sahar Fahimian, která je íránskou státní příslušnicí, získala titul „Master of Science“ v oblasti informačních technologií na Sharif University of Technology (Irán). Na tuto univerzitu se vztahují omezující opatření Evropské unie, neboť podporuje íránskou vládu zejména ve vojenské oblasti.

V roce 2012 získala S. Fahimian stipendium od Center for Advanced Security Research Darmstadt (CASED) na Technické univerzitě Darmstadt (Technische Universität Darmstadt, Německo), aby zde mohla absolvovat doktorandské studium. Její výzkumný projekt se týkal bezpečnosti mobilních systémů, zejména detekce narušení na chytrých telefonech, až po bezpečnostní protokoly. Sahar Fahimian poté podala na německém velvyslanectví v Teheránu žádost o udělení víza za účelem studia. Vzhledem k tomu, že toto vízum jí nebylo uděleno, podala opravný prostředek k Verwaltungsgericht Berlin (správní soud v Berlíně, Německo). Německá vláda odůvodňuje neudělení tohoto víza obavou, že znalosti, které by S. Fahimian mohla získat během svého výzkumu, by mohly být později v Íránu zneužity, například k získávání důvěrných informací v západních zemích, k vnitrostátní represi nebo obecně v souvislosti s porušováním lidských práv. 

V tomto kontextu Verwaltungsgericht Berlin požádal Soudní dvůr o výklad Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby.

Cílem této směrnice je podporovat Evropu, aby byla význačným světovým centrem pro studium a odborné vzdělávání pro studenty z třetích zemí, kteří se chtějí vzdělávat v Unii. K udělení takového víza však směrnice mimo jiné vyžaduje, aby žadatel nebyl považován za hrozbu pro veřejnou bezpečnost. Verwaltungsgericht Berlin se tázal, zda vnitrostátní orgány mají prostor pro zvážení a určení, zda žadatel představuje hrozbu pro veřejnou bezpečnost a zda jsou oprávněny neudělit vízum za takových okolností, jaké jsou dotčeny v projednávané věci dle výše uvedené směrnice. 

V rozsudku Soudní dvůr odpověděl, že vnitrostátní orgány mají široký prostor pro uvážení, aby ve světle všech relevantních skutečností u státního příslušníka třetí země, jenž o vízum za účelem studia žádá, ověřily, zda představuje, byť jen možnou, hrozbu pro veřejnou bezpečnost.

Směrnice navíc nebrání tomu, aby vízum za účelem studia nebylo uděleno státnímu příslušníkovi třetí země, který získal diplom na univerzitě, na kterou se vztahují omezující opatření Unie - z důvodu její významné spolupráce s íránskou vládou ve vojenské oblasti nebo v oblastech, které s ní souvisejí a který zamýšlí v dotyčném členském státě provádět výzkum v oblasti citlivé pro veřejnou bezpečnost. Stejně jako pokud se lze na základě skutečností, které mají příslušné vnitrostátní orgány k dispozici, obávat, že znalosti, které by tato osoba mohla získat během svého výzkumu, mohou být později použity pro účely, které jsouv rozporu s veřejnou bezpečností.

Soudní dvůr v tomto ohledu upřesnil, že získávání důvěrných informací v západních zemích, vnitrostátní represe nebo obecně porušování lidských práv představují důvody, které jsou v rozporu s ochranou veřejné bezpečnosti. Verwaltungsgericht Berlin však bude muset ověřit, zda je zamítavé rozhodnutí vydané vůči S. Fahimian řádně odůvodněno a opírá se o dostatečně pevný skutkový základ.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU