Rok 2004: 8 000 Kč = rok 2019: 10 600 Kč


autor: JUDr. Vladimír Jirousek
publikováno: 23.08.2018

Už slyším hlasy těch, kteří o rozsahu a obsahu práce Komory a jejím významu nemají ponětí a nejraději by žili v „nezávislé ulitě“ svých stávajících práv, která by chránil sv. Yvo. Pevně však věřím, že takových členů advokátního stavu je čím dál méně, naopak těch, kteří si uvědomují, že bez efektivně fungující veřejné samosprávy nebude výkon advokacie nezávislý, je většina. O tom mě mj. přesvědčil přístup členů kontrolní rady, kárné komise a odvolací kárné komise, před kterou jsem se záměrem navýšení příspěvků předstoupil na jejich společném zasedání, konaném ve dnech 24. a 25. května tohoto roku. V rámci svého vystoupení jsem samozřejmě neargumentoval pouze logikou inflačního nárůstu, byť ta je svým způsobem neprůstřelná, ale zejména nákladovými položkami, jež jsou buď nové a souvisejí např. s novelou zákona o advokacii, nebo sice stávající, ale jejichž výše se odvíjí od stálého „bobtnání“ advokátního stavu (jen za leden až květen 2018 bylo do seznamu ČAK zapsáno 345 nových advokátů!), resp. od aktivit, jejichž realizace je pro uhájení pozic advokacie nezbytná (účast v legislativních procesech, PR aktivity, IT problematika, vzdělávací akce apod.).

V návaznosti na řečené a alespoň pro rámcovou ilustraci si dovoluji připomenout, že (i) nám byla novelou zákona o advokacii „svěřena“ administrace bezplatné právní pomoci (zajištění nových prostor pro nové zaměstnance a rovněž potřebného materiálního a technického vybavení), že (ii) od r. 2019 musíme personálně a technicky zabezpečit Komorou prováděné tzv. přístupové testy koncipientů (opět novela zákona o advokacii), že (iii) nemalé náklady si vyžádalo GDPR, a to jak ve vztahu k provozní problematice Komory (viz např. odbor matriky a správa údajů týkající se více než 16 000 osob!), tak při koncipování vzorového manuálu pro advokáty atd. (Pozn.: V tomto směru patří dík zejména členu představenstva JUDr. Maisnerovi, jemuž se např. od určitého advokáta dostalo poděkování v tom smyslu, že už jen hodnota manuálu „několikanásobně převyšuje hodnotu ročního advokátního příspěvku“!)

Někdo může namítnout, proč za těchto okolností připravujeme spolu se Slovenskou advokátní komorou oslavu 100 let advokacie v Luhačovicích. Mohl bych samozřejmě hovořit o odpovědnosti a nezbytné úctě vůči advokátům – zakladatelům nebo o významu „historické paměti“. Ale odpovím jinak: Právě tato akce už dnes dokumentuje stav stavovské sounáležitosti a pozitivní vnímání aktivit Komory. Jen k dnešnímu dni bylo totiž na transparentní účet „Luhačovice“ poukázána (darována) advokáty či advokátními společnostmi částka v řádu statisíců. Všem dárcům za sebe i za Komoru upřímně děkuji a těším se na setkání!

 

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK

 

P. S.: Jsem si vědom, že k poslednímu zvýšení advokátního příspěvku došlo za mého předchozího předsednictví. Prosím, nadávejte na mě v duchu…