Robert Krč: Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou


autor: Doc. JUDr. MARTIN KOPECKÝ, CSc.
publikováno: 21.10.2013

Vysokoškolský učitel a dlouholetý člen rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže JUDr. Robert Krč, Ph.D., vydal v nakladatelství Linde v prvním vydání komentář k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. K výrazným změnám v zákoně o veřejných zakázkách aktuálně došlo tzv. transparentní novelou, přijatou zákonem č. 55/2012 Sb., která přinesla dle autora komentáře vzhledem ke svému rozsahu mnoho interpretačních nejasností pro samotné zadavatele veřejných zakázek. Publikace se snaží na tyto nejasnosti upozorňovat. Počet stran publikace svědčí o tom, že jde o velmi rozsáhlé dílo. Autor v něm spojil vlastní komentář k jednotlivým paragrafům s vybranou soudní judikaturou a rozhodnutími Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), která mají vztah k těmto ustanovením.

Je třeba ocenit, že se autor neuchýlil k mechanickému přetištění judikatury, ale pokusil se z relevantních rozhodnutí přehledně zdůraznit vybrané části jejich rozhodnutí, které jsou z jeho pohledu podstatné. Možná stálo za úvahu výrazněji od sebe odlišit v partii „Judikatura a rozhodnutí ÚOHS“, která je řazena u vybraných paragrafů za vlastním autorským komentářem, skupinu rozhodnutí ÚOHS, judikaturu vnitrostátních soudů (zejména Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu) a rozhodnutí evropských soudů.

Autor se pokusil vyložit zákon o veřejných zakázkách na základě mnoha praktických zkušeností a poukázat na sporná místa právní úpravy. Kniha pomáhá i v orientaci čeho by se měli zadavatelé i dodavatelé mají v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek vyvarovat. Publikovaný komentář spolu s vybranou judikaturou může být inspirací při hledání přijatelného výkladu nejasných ustanovení, při zohlednění proporcionality oprávněných zájmů různých účastníků zadávacího procesu.

Knihu lze doporučit všem, kdo se na straně zadavatelů či dodavatelů podílejí zadávání veřejných zakázek, samozřejmě též advokátům, kteří v této právní oblasti poskytují právní služby.

Doc. JUDr. MARTIN KOPECKÝ, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

Můžete objednat z d e