Řešení spotřebitelských sporů


publikováno: 26.01.2016

Tato novela mimo jiné ukládá advokátům nové informační povinnosti, o kterých jsme vás podrobněji informovali ZDE. Představenstvo se zejména zabývalo otázkou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. 

MÍSTOPŘEDSEDA ČAK Mgr. ROBERT NĚMEC, LL.M., K TOMU UVÁDÍ: 

Podle novely má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování služeb, který se dle názoru ČAK vztahuje i na smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřených mezi advokátem a spotřebitelem.

Již v průběhu legislativních prací se ČAK podařilo prosadit do novely zákona ustanovení, které umožňuje profesním komorám s povinným členstvím, aby v oblasti své působnosti mohly být pověřeny mimosoudním řešením spotřebitelských sporů. Představenstvo ČAK je přesvědčeno, že spotřebitelské spory mezi advokáty a spotřebiteli by měly být řešeny před orgánem ČAK, neboť jinak by tyto spory řešila Česká obchodní inspekce nebo jiný pověřený subjekt, což zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti považujeme za nežádoucí. Představenstvo proto rozhodlo o podání příslušné žádosti k Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Domníváme se, že možnost mimosoudního řešení sporů mezi advokáty a spotřebiteli na půdě ČAK lze vnímat pozitivně. Věříme, že velkou část potenciálních soudních sporů se podaří vyřešit smírnou cestou, pokud budou strany sporu dostatečně poučeny o svých právech a povinnostech, k čemuž může právě přispět zkušený advokát.

Vzhledem k tomu, že v současné době nelze kvalifikovaně odhadnout, jak časté a časově náročné bude mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli, rozhodlo představenstvo z důvodu efektivity využít k řešení těchto sporů stávající organizační strukturu a advokátní smírčí řád a uložilo legislativnímu odboru, aby na příští jednání představenstva předložil ke schválení příslušnou novelu advokátního smírčího řádu. Podle pracovního návrhu bude smírčí řízení vedeno advokátem, pověřeným předsedou ČAK podle advokátního smírčího řádu. Příjmem a evidencí návrhů na zahájení mimosoudního řešení a plněním informačních povinností vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu bude pověřeno kontrolní oddělení. 

Podrobný zápis z celého jednání tohoto představenstva ČAK najdete Z D E.