Představenstvo jednalo o dvou aktuálních novelách


publikováno: 05.03.2018

První z nich byla připravovaná novelizace zák. č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Ministerstvo financí připravilo novelu, kterou zapracovává do našeho právního řádu směrnici Rady (EU) 2016/2258 2016, která ukládá členským státům poskytnout pro účely mezinárodní daňové spolupráce daňovým orgánům přístup k informacím uvedeným v tzv. 4 AML směrnici. Ta upravuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Proti tomu nelze nic namítat, avšak Ministerstvo financí současně navrhuje, aby k takovým údajům měly přístup i orgány tuzemské daňové orgány. Ty by tak získaly větší oprávnění než orgány činné v trestním řízení, přičemž by docházelo k dalšímu prolomení povinnosti mlčenlivosti.

Představenstvo pověřilo řešením této problematiky JUDr. Moniku Novotnou a místopředsedu Mgr. Roberta Němce, LL.M. Ti spojili síly nejen s bankami, ale i profesními komorami. Společné odmítavé stanovisko podpořily pozměňovací návrhy poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy. Nebyly však přijaty. Ústavněprávní výbor pak přistoupil ke kompromisnímu řešení, když schválil pozměňovací návrh poslankyně Heleny Válkové, který zachovává prolomení povinnosti mlčenlivosti profesních komor, avšak zužuje jej pouze na účel mezinárodní spolupráce při správě daní a omezuje výměnu informací pouze na dva prostředníky – na straně správce daně je jím Generální finanční ředitelství a na naší straně ČAK. Ani s tímto kompromisním návrhem není ČAK spokojena a nadále se snaží zabránit prolomení mlčenlivosti tuzemskými daňovými orgány.

Místopředseda ČAK JUDr. Tomáš Sokol seznámil představenstvo ČAK s další nenápadnou, o to zákeřnější novelou trestního zákona (tisk 79/0 ze dne 8. 2. 2018), která obsahuje návrh nové skutkové podstaty trestného činu maření spravedlnosti. Toho by se dopustil každý, kdo by za účelem zahájení soudního řízení (občanského, správního i trestního) nebo v takovém řízení předložil padělaný nebo pozměněný důkazní prostředek, v úmyslu, aby byl použit jako pravý. Vzhledem k tomu, že důkazy předkládá zejména advokát, považuje představenstvo ČAK tento návrh za přímý útok na náš stav. ČAK nezpochybňuje, že nelze soudu ani orgánům činným v trestním řízení předkládat padělané důkazy. Poukazuje však na právo obviněného hájit se způsobem, který uzná za vhodný, i na povinnost advokáta obsaženou v článku 6 odst. 3 Etického kodexu důvěřovat svému klientovi a neověřovat tvrzení ani důkazy, které mu předkládá. Pokud by byla novela přijata, pak by byl advokát, jehož klient by předložil padělaný nebo pozměněný důkaz, zcela závislý na sdělení klienta, zda o tom věděl či nikoliv. Počet stíhaných advokátů by nepochybně stoupl. I zde se představenstvo snaží, aby nový trestný čin nebyl schválen.

Zásadních témat, jimž se musí představenstvo věnovat, je stále více. Cítíme potřebu informovat o nich všechny advokáty. Rozhodli jsme proto, že kromě již zasílaného Newsletteru vás o projednávaných tématech budeme informovat i prostřednictvím tzv. Rychlých zpráv z představenstva. Věříme, že tuto otevřenost i informace získané „z první ruky“ oceníte.