Předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi navštívil Českou advokátní komoru


publikováno: 21.06.2017

Spolu s ním přijeli také Aleš Pejchal, soudce Evropského soudu pro lidská práva zvolený za Českou republiku, a Françoise Elens-Passos, vrchní tajemnice Evropského soudu pro lidská práva. 

Delegace Evropského soudního dvora velmi přivítala možnost setkat se v rámci své oficiální návštěvy České republiky také se zástupci české advokacie. Guido Raimondi hned v úvodu vyzdvihl úlohu a význam advokacie a jejích zástupců při zastupování před ESLP. V současnosti eviduje ESLP na devadesát tisíc živých stížností a jejich vyřízení je podle jeho slov velmi odvislé právě od kvality právních zástupců stěžovatelů, od toho, jak právo vysvětlují a jak dokáží objasnit klientům, zda jejich stížnost má nebo nemá šanci na úspěch. Správná aplikace Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je nezbytným předpokladem pro řádné vyřízení napadených případů. Pokud jde o Českou republiku, zde ESLP eviduje toliko 160 živých případů, což odráží i dobrou práci národních soudů, zejména pak Ústavního soudu.

V rámci pracovního jednání přítomní účastníci setkání diskutovali zejména o aktuální situaci ohledně Dodatkového protokolu č. 16 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jehož cílem je rozšíření poradní pravomoci ESLP na otázky práv a svobod chráněných Úmluvou a umožnění vnitrostátním „nejvyšším soudům“, aby si v konkrétním soudním sporu vyžádaly posudek ESLP k otázkám výkladu a použití Úmluvy.

Otázkou v této souvislosti ale je i to, které „nejvyšší soudy“ by mohly posudek žádat. V České republice by tuto pravomoc mohl mít buď pouze Ústavní soud, nebo i Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

Dalším tématem, kterého se setkání týkalo, byla novinka spočívající v podobě vydávání odůvodnění samosoudci u zamítnutých stížností. To se podle vyjádření Aleše Pejchala diskutovalo dlouhodobě i na setkáních mezi zástupci ESLP a CCBE, a je proto více než potěšující, že se podařilo prosadit a od 1. června tohoto roku musejí samosoudci ESLP k zamítnutí stížnosti připojit i odůvodnění. To přispěje k menší deprivaci stěžovatelů, jimž dosud důvody odmítnutí jejich stížnosti zůstávaly utajené, a zároveň ke zvýšení prestiže a dobrého jména ESLP.

Bulletin advokacie připravuje pro letní dvojčíslo, které vyjde na konci srpna, rozhovor s oběma soudci ESLP. Sledujte nás!

 

JUDr. Hana Rýdlová

Foto Barbora Petráčková