Pracovní poměr pedagogických pracovníků a čerpání dovolené


publikováno: 09.02.2015

Cílem návrhu je stanovit speciální pravidla pro uzavírání pracovních poměrů s pedagogickými pracovníky tak, aby se zabránilo praxi uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou pouze na období školního roku (tedy od 1. 9. do 30. 6.). Obecnou úpravu pracovního poměru na dobu určitou obsahuje § 39 zák. práce. 

Podle návrhu s pedagogickým pracovníkem lze sjednat pracovní poměr na dobu určitou na dobu nejméně 12 kalendářních měsíců. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami může být ode dne vzniku prvního pracovního poměru opakována nejvýše dvakrát, přičemž za opakování pracovního poměru se považuje i jeho prodloužení. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí ode dne vzniku prvního pracovního poměru přesáhnout tři roky. 

Výjimkou budou na případy, kdy je sjednán pracovní poměr na dobu určitou

a) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného pedagogického pracovníka na dobu překážek v práci na straně pedagogického pracovníka nebo

b) s pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace. 

Druhou výjimkou budou vážné provozní důvody. Tento postup však musí být v souladu s písemnou dohodou zaměstnavatele s odborovou organizací nebo s vnitřním předpisem, pokud u zaměstnavatele žádná odborová organizace nepůsobí. 

V případě pracovního poměru na dobu určitou sjednaného s pedagogickým pracovníkem na dobu nejméně 12 kalendářních měsíců nebude zaměstnavatel povinen určit čerpání dovolené podle § 211 zák. práce tak, aby pedagogický pracovník dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo.