Pověření ČAK k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů


publikováno: 09.02.2016

Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli (případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Info pro advokáty: Pro účely mimosoudního řešení sporu se přiměřeně použije advokátní smírčí řád (Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku, kterým se upravuje smírčí řízení). 

Smírčí komise je pověřena výkonem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Administrativní podporu této nové agendě bude poskytovat kontrolní oddělení Komory.